Bibliografia

Fonètica experimental


Fonètica general

Fonètica experimental


El mètode experimental

Derwing, B. L. i de Almeida, R. G. (2005). Métodos experimentais em lingüística. A Maia i I. Finger (Ed..), Processamento da linguagem. (p. 401-42). Pelotas: Educat. Consultat a https://alcor.concordia.ca//~almeida/Derwing-deAlmeida-BP-7d.pdf

Eddington, D. (2008). Linguistics and the scientific method. Southwest Journal of Linguistics, 27(2), 1-16. Consultat a http://linguistics.byu.edu/faculty/eddingtond/lingsci.pdf

Hershey, D. A., Jacobs-Lawson, J. M. i Wilson, T. L. (2006). Research as a script. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 3-23). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Leong, F. T. L. i Muccio, D. J. (2006). Finding a research topic. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 23-41). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Reed, J. G. i Baxter, P. M. (2006). Bibliographic research. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 41-59). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

El mètode experimental: treballs clàssics

Bernard, C. (1865). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Paris: J. B. Baillière et Fils.

Bernard, C. (1976). Introducción al estudio de la medicina experimental. (J. Pi-Sunyer, Trad.). Barcelona: Fontanella (Obra original publicada el 1865)

Bernard, C. (1983). Introducció a l’estudi de la medecina experimental. (J. Pi-Sunyer, Trad.). Barcelona: Edicions Cientfiques Catalanes (Obra original publicada el 1865)

Bernard, C. (1984). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. (F. Dagognet, Ed.). Paris: Flammarion. (Obra original publicada el 1865)

Bernard, C. (2003). Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. (G. Paquet, Ed.). Chicoutimi: Université du Québec au Chicoutimi. Consultat a http://dx.doi.org/doi:10.1522/cla.bec.int (Obra original publicada el 1865)

Ramón y Cajal, S. (1991). Reglas y consejos sobre la investigación científica. Los tónicos de la voluntad (12a ed.). Madrid: Espasa Calpe. (Obra original publicada el 1897)

Rousselot, J. P. (1924). Principes de phonétique expérimentale [Nouvelle édition, revue et corrigée]. Paris: H. Didier. Consultat a the Bibliothèque Nationale de France, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k660041

tornar al principi

El mètode experimental en fonètica

✓ = Lectures recomanades

Cohen, A. (1962). On the value of experimental phonetics for the linguist. Lingua, 11, 67-74. doi:10.1016/0024-3841(62)90014-1

Coleman, J. (n.d.). Introduction to phonetics experiments. Experimental phonetics course handouts and online resources. Oxford: Phonetics Laboratory, Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics. Consultat a http://www.phon.ox.ac.uk/jcoleman/exp_intro.html

Fry, D. B. (1949). The function of experimental phonetics. Lingua, 2, 210-225. doi:10.1016/0024-3841(49)90024-8

Fry, D. B. (1954). The experimental study of speech. Nature, 173, 844-846. doi:10.1038/173844a0

Holmes, J. i Ainsworth, H. (1997). Unpacking the research process: Investigating syllable-timing in New Zealand English. Language Awareness, 6(1), 32-47. doi:10.1080/09658416.1997.9959914

✓ Ladefoged, P. (2003). Phonetic data analysis. An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: Blackwell.

1.– Recording the sounds of a language; 2.– Finding the places of articulation; 3.– Aerodynamic investigations; 4.– Pitch, loudness, and lenght; 5.– Characterizing vowels; 6.– Acoustic analysis of consonants; 7.– Acoustic analysis of phonation types; 8.– Coda.

Llisterri, J. (1986). El tractament experimental de la matèria sonora de la llengua. Límits. Revista d’assaig i d’informació sobre les Ciències del Llenguatge, 1, 99-105. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Llisterri_86_Fonetica_Experimental.pdf

✓ Llisterri, J. (1991). Introducción a la fonética: El método experimental. Barcelona: Anthropos.

1.– La fonética en el ámbito de las ciencias del lenguaje; 2.– El planteamiento del experimento; 3.– El corpus de trabajo; 4.-Los informantes; 5.– La grabación; 6.– El análisis de los datos; 7.– La presentación de los resultados.

Morton, K. (1984). Experimental phonology and phonetics. Consultat a http://www.morton-tatham.co.uk/publications/to_1994/Morton_1984a.pdf

Pereira, D. I. (2011). El problema de la representatividad de las muestras en la investigación en fonética experimental. Estudios de Fonética Experimental, 20, 57-69. Consultat a http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/252353

Port, R. F. (1998). Guidelines for phonetics project. Introduction to phonetics L541. Bloomington: Department of Linguistics, Indiana University. Consultat a http://www.cs.indiana.edu/~port/teach/541/expt.tutorial.html

Rischel, J. (1983). Linguistics, phonetics and field work. ARIPUC. Annual Report, Institute of Phonetics, University of Copenhaguen, 17, 125-144.

Tillmann, H. G. (2006). Experimental and instrumental phonetics: History. A K. Brown (Ed.), Encyclopedia of language i linguistics (2nd ed.). (p. 374-89). Oxford: Elsevier. doi:10.1016/B0-08-044854-2/00003-1

tornar al principi

Disseny experimental

✓ = Lectures recomanades

Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning. A teacher’s guide to statistics and research design. Cambridge: Cambridge University Press.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics : Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford - New York, N.Y.: Oxford University Press.

✓ Field, A. i Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London: SAGE Publications.

Part one: Designing and experiment; Before you begin; Planning an experiment; Experimental designs; Part two: Analyzing and interpreting data; Descriptive statistics; Inferential statistics; Parametric tests; Non-parametric tests; Choosing a statistical test; Part three: Writing up your research; A quick guide to writing a psychology lab-report; General points when writing a report; Answering the question ‘Why?’; The introduction section; Answering the question ‘How?’; The method section; Answering the question ‘What did i find?’; The results section; Answering the question ‘So what?’; The discussion section; Title, abstract, reference and formatting; Example of an experimental write-up.

Hatch, E. M. i Farhady, H. (1982). Research design and statistics for applied linguistics. Rowley, Mass: Newbury House.

Hatch, E. M. i Lazaraton, A. (1991). The research manual. Design and statistics for applied linguistics. New York: Newbury House.

Larsen-Freeman, D. i Long, M. H. (1991). Introduction to second language acquisition research. London: Longman.

Larsen-Freeman, D. i Long, M. H. (1994). Introducción al estudio de la adquisición de segundas lenguas. (I. Molina i P. Bentez, Trad.). Madrid: Gredos (Obra original publicada el 1991)

Mackey, A. i Gass, S. M. (2011). Research methods in second language acquisition: A practical guide. Hoboken, NJ: Blackwell.

Seliger, H. i Shohamy, E. (1989). Second language research methods. Oxford: Oxford University Press.

Shearer, W. M. (1997). Experimental design and statistics in speech science. A The handbook of phonetic sciences. (p. 167-88). Oxford: Blackwell.

Wray, A., Trott, K. i Bloomer, A. (1998). Projects in linguistics. A practical guide to researching language. London - New York: Arnold - Oxford University Press.

Wray, A. i Bloomer, A. (2006). Projects in linguistics. A practical guide to researching language (2nd ed.). London: Hodder Education.

Wampold, B. E. (2006). Designing a research study. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 93-104). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

tornar al principi

El corpus de treball

Gibbon, D., Moore, R. i Winski, R. (Ed.). (1998). Spoken language systems and corpus design. Berlin - New York: Mouton de Gruyer.

Harrington, J. (2010). Phonetic analysis of speech corpora. Oxford: Wiley-Blackwell. Textbook website: http://www.phonetik.uni-muenchen.de/forschung/publikationen/harrington/pasc/ Consultat a http://www.phonetik.uni-muenchen.de/~jmh/research/pasc010808/pasc.pdf

Hernández Campoy, J. M. i Almeida, M. (2005). Metodología de la investigación sociolingüística. Málaga: Editorial Comares.

Ladefoged, P. (2003). Phonetic data analysis. An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: Blackwell.

López Morales, H. (1994). Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones del Colegio de España.

Milroy, L. (1987). Observing and analysing natural language. A critical account of sociolinguistic method. Oxford: Basil Blackwell.

Milroy, L. i Gordon, M. (2003). Sociolinguistics: Method and interpretation. Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470758359

Moreno Fernández, F. (1990). Metodología sociolingüística. Madrid: Gredos.

Moreno Fernández, F. (2011). La entrevista sociolingüística. Esquema de perspectivas. Linred. Lingüística en la Red, 9. Consultat a http://www.linred.es/monograficos_pdf/LR_monografico9_articulo6.pdf

Murillo, J. (1981). El umbral de fonologización de los sonidos turbulentos agudos del habla en francés y en español (Tesis doctoral). Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.

✓ Niebuhr, O. i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: the underestimated challenge. KALIPHO - Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik, Special Issue: «Theoretical and Empirical Foundations of Experimental Phonetics», 3, 1-42. Consultat a http://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Pradilla, M. À. (2001). La sociolingüística de la variació: Aproximació metodològica (I). Noves SL. Revista de Sociolingüística, Hivern - Primavera. Consultat a http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01hivern-primavera/metodologia/pradilla1_7.htm

Pradilla, M. À. (2001). La sociolingüística de la variació: Aproximació metodològica (II). Noves SL. Revista de Sociolingüística, Estiu. Consultat a http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01estiu/metodologia/pradillab1_9.htm

Scherer, K. R. (2014). Corpus design for studying the expression of emotion in speech. A T. Raso i H. Mello (Ed..), Spoken corpora and linguistic studies (p. 210-232). Amsterdam - Philadelphia, PA: John Benjamins.

Corpus orals i corpus de llengua oral: treballs generals

Eines per a la constitució del corpus

Duchon, A., Perea, M., Sebastián Gallés, N., Martí, M. A. i Carreiras, M. (2013). EsPal: one-stop shopping for Spanish word properties. Behavior Research Methods, 45(4), 1246-58. doi:10.3758/s13428-013-0326-1

Duñabeitia, J. A., Cholin, J., Corral, J., Perea, M. i Carreiras, M. (2010). SYLLABARIUM: an online application for deriving complete statistics for Basque and Spanish orthographic syllables. Behavior Research Methods, 42(1), 118-25. doi:10.3758/BRM.42.1.118

Guasch, M., Boada, R., Ferré, P. i Sánchez-Casas, R. (2013). NIM: A Web-based Swiss army knife to select stimuli for psycholinguistic studies. Behavior Research Methods, 45(3), 765-771. doi:10.3758/s13428-012-0296-8

Keuleers, E. i Brysbaert, M. (2010). Wuggy: A multilingual pseudoword generator. Behavior Research Methods, 42(3), 627-633. doi:10.3758/BRM.42.3.627

Marian, V., Bartolotti, J., Chabal, S. i Shook, A. (2012). CLEARPOND: Cross-Linguistic Easy-Access Resource for Phonological and Orthographic Neighborhood Densities. PLoS ONE, 7(8), e43230. doi:10.1371/journal.pone.0043230

Tècniques d’obtenció de dades

Anderson, A. H., Bader, M., Bard, E. G., Boyle, E., Doherty, G., Garrod, S., … Weinert, R. (1991). The HCRC Map Task corpus. Language and Speech, 34(4), 351-366.

Baker, R. i Hazan, V. (2011). DiapixUK: Task materials for the elicitation of multiple spontaneous speech dialogs. Behavior Research Methods, 43(3), 761-770 doi:10.3758/s13428-011-0075-y

Cooke, M., Barker, J. i García Lecumberri, M. L. (2013). Crowdsourcing in speech perception. A Eskénazi, G.-A. Levow, H. Meng, G. Parent, i D. Suendermann (Ed..), Crowdsourcing for speech processing: Applications to data collection, transcription and assessment (p. 137-172). Hoboken, NJ: Wiley. Consultat a http://laslab.org/upload/crowdsourcing_in_speech_perception.pdf

Fernández Megías, C., Pascual, J. C., Soler, J. i García Fernández-Abascal, E. (2011). Validación española de una batería de películas para inducir emociones. Psicothema. Revista Anual de Psicología, 23(4), 778-785. Consultat a http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/9159

Harnsberger, J. D., Wright, R. i Pisoni, D. B. (2008). A new method for eliciting three speaking styles in the laboratory. Speech Communication, 50(4), 323-336. doi:10.1016/j.specom.2007.11.001

✓ Niebuhr, O. i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: the underestimated challenge. KALIPHO - Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik, Special Issue: «Theoretical and Empirical Foundations of Experimental Phonetics», 3, 1-42. Consultat a http://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Scherer, K. R. (2013). Vocal markers of emotion: Comparing induction and acting elicitation. Computer Speech i Language, 27(1), 40-58. doi:10.1016/j.csl.2011.11.003

Swerts, M. i Collier, R. (1992). On the controlled elicitation of spontaneous speech. Speech Communication, 11(4-5), 463-468. doi:10.1016/0167-6393(92)90052-9

Vázquez Veiga, N. (1995). Corpus de lengua hablada en la ciudad de A Coruña: El rol del entrevistador en la conversación semidirigida. Moenia. Revista Lucense de Lingüística i Literatura, 1, 181-202.

Disseny i recollida de corpus orals

Disseny i recollida de corpus de llengua oral

tornar al principi

Els parlants i els factors sociofonètics

Bell, A. (1984). Language style as audience design. Language in Society, 13(2), 145. doi:10.1017/S004740450001037X

Brown, P. i Fraser, C. (1979). Speech as a marker of situation. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 33-62). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Brown, P. i Levinson, S. (1979). Social structure, groups and interaction. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 291-342). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Calvet, L. J., Dumont, P. i Barberies, M. (Ed.). (1999). L’enquête sociolinguistique. Paris: L’Harmattan.

Coupland, N. (1984). Accommodation at work: some phonological data and their implications. International Journal of the Sociology of Language, 1984(46), 49-70. doi:10.1515/ijsl.1984.46.49

di Paolo, M. i Dror, M. Y. (Ed.). (2010). Sociophonetics. A student’s guide. Oxford - New York: Routledge.

Dollinger, S. (2015). The written questionnaire in social dialectology. Amsterdam: John Benjamins.

Dressler, W. U. i Wodak, R. (1982). Sociophonological methods in the study of sociolinguistic variation in Viennese German. Language in Society, 11(3), 339-370. doi:10.1017/S0047404500009350

Eckert, P. i Labov, W. (2017). Phonetics, phonology and social meaning. Journal of Sociolinguistics, 21(4), 467–496. https://doi.org/10.1111/josl.12244

Foulkes, P. i Docherty, G. (2006). The social life of phonetics and phonology. Journal of Phonetics, 34(4), 409-438. doi:10.1016/j.wocn.2005.08.002

Foulkes, P., Scobbie, J. M. i Watt, D. (2010). Sociophonetics. A W. J. Hardcastle, J. Laver, i F. E. Gibbon (Ed..), The handbook of phonetic sciences (2nd ed.). (p. 703-54). Oxford: Wiley-Blackwell.

Gibbon, D., Moore, R. i Winski, R. (Ed.). (1998). Spoken language systems and corpus design. Berlin - New York: Mouton de Gruyer.

Giles, H. (Ed). (1984). The dynamics of speech accommodation. International Journal of the Sociology of Language, 46.

Giles, H. (1979). Ethnicity markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 251-90). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Giles, H. i Powesland, P. F. (Ed.). (1975). Speech style and social evaluation. London: Academic Press.

Giles, H., Scherer, K. R. i Taylor, D. M. (1979). Speech markers in social interaction. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 343-81). Cambridge: Cambridge University Press.

Helfrich, H. (1979). Age markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 63-108). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Hernández Campoy, J. M. i Almeida, M. (2005). Metodología de la investigación sociolingüística. Málaga: Editorial Comares.

Jannedy, S. i Hay, J. (Ed). (2006). Modelling sociophonetic variation. Journal of Phonetics, 34(4).

Labov, W. (2006). A sociolinguistic perspective on sociophonetic research. Journal of Phonetics, 34(4), 500-515. doi:10.1016/j.wocn.2006.05.002

Ladefoged, P. (2003). Phonetic data analysis. An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: Blackwell.

Laver, J. i Trudgill, P. (1979). Phonetic and linguistic markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 1-32). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Laver, J. i Trudgill, P. (1991). Phonetic and linguistic markers in speech. A The gift of speech. Papers in the analysis of speech and voice. (p. 235-64). Edinburgh: Edinburgh University Press. (Obra original publicada el 1979)

López Morales, H. (1994). Métodos de investigación lingüística. Salamanca: Ediciones del Colegio de España.

Millar, J. B. i Hawkins, S. R. (1990). Selecting representative speakers. A Proceedings of the ESCA tutorial and research workshop on speaker characterization in speech technology. (p. 161-6). Center for Speech Technology Research, Edinburgh. 26-28 June, 1990. Consultat a http://www.isca-speech.org/archive_open/scst_90/scst_161.html

Milroy, L. (1987). Observing and analysing natural language. A critical account of sociolinguistic method. Oxford: Basil Blackwell.

Milroy, L. i Gordon, M. (2003). Sociolinguistics: Method and interpretation. Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470758359

✓ Niebuhr, O. i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: the underestimated challenge. KALIPHO - Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik, Special Issue: «Theoretical and Empirical Foundations of Experimental Phonetics», 3, 1-42. Consultat a http://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Moreno Fernández, F. (1990). Metodología sociolingüística. Madrid: Gredos.

Pradilla, M. À. (2001). La sociolingüística de la variació: Aproximació metodològica (I). Noves SL. Revista de Sociolingüística, Hivern - Primavera. Consultat a http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01hivern-primavera/metodologia/pradilla1_7.htm

Pradilla, M. À. (2001). La sociolingüística de la variació: Aproximació metodològica (II). Noves SL. Revista de Sociolingüística, Estiu. Consultat a http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm01estiu/metodologia/pradillab1_9.htm

Preston, D. R. i Niedzielski, N. (Ed..). (2010). A reader in sociophonetics. Berlin - New York: Mouton de Gruyter.

Robinson, W. P. (1979). Speech markers and social class. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 211-50). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Sachs, J., Lieberman, P. i Erikson, D. (1973). Anatomical and cultural determinants of male and female speech. A R. Shuy i R. Fasold (Ed..), Language attitudes: Current trends and prospects. (p. 74-84). Washington, DC: Georgetown University Press.

Scherer, K. R. (1979). Personality markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 147-209). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Shockey, L. (1984). All in a flap: long-term accommodation in phonology. International Journal of the Sociology of Language, 1984(46), 87-95. doi:10.1515/ijsl.1984.46.87

Smith, P. M. (1979). Sex markers in speech. A K. R. Scherer i H. Giles (Ed..), Social markers in speech. (p. 109-46). Cambridge - Paris: Cambridge University Press - Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.

Thomas, E. (2010). Sociophonetics. An introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Variació fonètica relacionada amb el gènere i amb l’edat

El perfil lingüístic dels parlants

Avaluació de la dominància lingüística

Estils de parla

Aguilar, L., Llisterri, J. i Machuca, M. J. (1994). Some phonetic data on speech produced in different experimental situations. A ESPRIT BRA VOX Workshop. LIMSI, Orsay, France. November 3-5, 1994. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Aguilar_Llisterri_Machuca_94_Speaking_Styles.pdf

Aguilar, L. i Machuca, M. J. (1994). Problemas de definición y caracterización de los estilos de habla. A Actas del XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. (p. 17-23). Barcelona, 20-22 de abril de 1994. Consultat a http://liceu.uab.cat/publicacions/Aguilar_Machuca_94_Estilos.pdf

Eskénazi, M. (1993). Trends in speaking styles research. A Eurospeech 1993. Proceedings of the 3rd European conference on speech communication and technology. Vol 1. (p. 501-12). Berlin, Germany, September 21-23, 1993. Consultat a http://www.isca-speech.org/archive/eurospeech_1993/e93_0501.html

Harmegnies, B. (1997). Style de parole. A L. Moreau (Ed.), Sociolinguistique. (p. 271-6). Bruxelles: Mardaga.

Llisterri, J. (1992). Speaking styles in speech research. A ELSNET /SALT /ESCA workshop Integrating speech and natural language. (p. 17-37). University College Dublin. 15-17 July, 1992. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/SpeakingStyles_92.pdf

Xu, Y. (2010). A defense of lab speech. Journal of Phonetics, 38(3), 329-336. doi:10.1016/j.wocn.2010.04.003

❯ Variació situacional

tornar al principi

La gravació

Bunta, F., Ingram, K. i Ingram, D. (2003). Bridging the digital divide: aspects of computerized data collection and analysis for language professionals. Clinical Linguistics i Phonetics, 17(3), 217-240. doi:10.1080/0269920031000094926

Campbell, N. (2002). Recording techniques for capturing natural every-day speech. A LREC 2002. Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation. Las Palmas de Gran Canaria, Spain, May 29-31, 2002. Consultat a http://www.speech-data.jp/nick/pubs/lrec2002.pdf

Campbell, N. (2002). Recording and storing of speech data. A International Workshop on Resources and Tools in Field Linguistics (LREC 2002. 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation). (p. 6.1-3). Las Palmas de Gran Canaria, Spain, May 26-27, 2002. Consultat a http://www.mpi.nl/lrec/2002/papers/lrec-pap-06-nick-speech.pdf

Cioni, L. (2001). Comparing data acquisition techniques. A Proceedings of the 17th International Congress on Acoustics. Rome, Italy. 2-7 September, 2001. Consultat a http://www.di.unipi.it/~lcioni/papers/2001/CompData.pdf

Digital audio. (s.d.). TalkBank. Carnegie Mellon University - University of Pennsylvania. Consultat a http://www.talkbank.org/info/da/

Draxler, C. i Jänsch, K. (2004). SpeechRecorder - a universal platform independent multi-channel audio recording software. A LREC 2004. Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation (p. 559-562). Lisbon, Portugal, May 26-28, 2004. Consultat a http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2004/summaries/242.htm

Equipment for audio recording of speech. (2009). London: Speech, Hearing and Phonetic Sciences, Psychology i Language Sciences, University College London. Consultat a http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/audio/recording.html

Gibbon, D., Moore, R. i Winski, R. (Ed.). (1998). Spoken language systems and corpus design. Berlin - New York: Mouton de Gruyer.

González Álvarez, J. i Cervera, T. (2001). The effect of MPEG audio compression on multidimensional set of voice parameters. Logopedics Phoniatrics Vocology, 26(3), 124-138. doi:10.1080/14015430152728034

González Álvarez, J., Cervera, T. i Llau, M. J. (2003). Acoustic analysis of pathological voices compressed with MPEG system. Journal of Voice, 17(2), 126-139. doi:10.1016/S0892-1997(03)00007-9

Ladefoged, P. (2003). Phonetic data analysis. An introduction to fieldwork and instrumental techniques. Oxford: Blackwell.

Modaff, J. V. i Modaff, D. P. (2000). Technical notes on audio recording. Research on Language and Social Interaction, 33(1), 101-118. doi:10.1207/S15327973RLSI3301_4

Niebuhr, O. i Michaud, A. (2015). Speech data acquisition: the underestimated challenge. KALIPHO - Kieler Arbeiten zur Linguistik und Phonetik, Special Issue: «Theoretical and Empirical Foundations of Experimental Phonetics», 3, 1-42. Consultat a http://www.isfas.uni-kiel.de/de/linguistik/forschung/arbeitsberichte/kalipho-2-3

Plitcha, B. (2002). Audio technology. Oral History Tutorial. East Lansing, MI: Matrix, Center for Humane Arts, Letters and Social Sciences Online, Michigan State University. Consultat a http://www.historicalvoices.org/oralhistory/audio-tech.html

Poser, B. (2008). Audio data. Computational methods for linguistic research. Prince George, BC. Consultat a http://www.billposer.org/Linguistics/Computation/LectureNotes/AudioData.html

Román, D. (n.d.). Cómo grabar. A Manual de Praat. Santiago de Chile: Laboratorio de Fonética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Consultat a http://www.domingo-roman.net/manual_praat_pdf/1_como_grabar.pdf

van Son, R. (2002). Can standard analysis tools be used on decompressed speech? In COCOSDA 2002. Workshop of the international committee for the co-ordination and standardisation of speech databases and assessment techniques. Denver, Colorado, USA. 16 September, 2002. Consultat a http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Publications/CoCOSDA2002paper.pdf

Svec, J. G. i Granqvist, S. (2010). Guidelines for selecting microphones for human voice production research. American Journal of Speech-Language Pathology, 19(4), 356-368. doi:10.1044/1058-0360(2010/09-0091)

Tatham, M. i Morton, K. (1997). Recording and displaying speech. A J. Ball i C. Code (Ed..), Instrumental clinical phonetics. (p. 1-21). London: Whurr Publishers. Consultat a http://www.morton-tatham.co.uk/publications/from_1995/Tatham_Morton_1997b.pdf

Wood, S. (2015). Recording in Praat: Digitizing analog signals. Praat for Beginners. swphonetics. Consultat a https://swphonetics.com/praat/recording//

❯ Eines per a la recollida i la gestió de corpus orals

Aspectes ètics i legals

American Dialect Society. (1992). Legal and ethical issues in surreptitious recording. Essays by Donald M. Larmouth and by Thomas E. Murray and Carmin Ross Murray. Tuscaloosa - London: The University of Alabama Press.

Col·legi de Logopedes de Catalunya. (2009). Models d’autoritzacions. Logopèdia. Revista del Col·legi de Logopedes de Catalunya, 16, 20-21. Consultat a http://www.clc.cat/pdf/module_26/61/logopedia_016____UaVJGj4Su7N7SfuQXXZ7_ca.pdf

tornar al principi

L’anàlisi de les dades

✓ = Lectures recomanades

Anshen, F. (1978). Statistics for linguists. Rowley, Mass: Newbury House.

Baayen, R. H., Davidson, D. J. i Bates, D. M. (2008). Mixed-effects modeling with crossed random effects for subjects and items. Journal of Memory and Language, 59(4), 390-412. doi:10.1016/j.jml.2007.12.005

Barkaoui, K. (2014). Quantitative approaches for analyzing longitudinal data in second language research. Annual Review of Applied Linguistics, 34, 65-101. doi:10.1017/S0267190514000105

Berber Sardinha, T. (2000). Análise multidimensional. DELTA. Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, 16(1), 99-127. Consultat a http://www.scielo.br/pdf/delta/v16n1/a05v16n1.pdf

Brady, T. (n.d.). Reviewer’s quick guide to common statistical errors in scientific papers. Elsevier. Reviewers’ home. Consultat a https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ejvesstat.pdf

Brown, J. D. (1988). Understanding research in second language learning. A teacher’s guide to statistics and research design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. (1985). Statistics in linguistics. Oxford: Basil Blackwell. Consultat a http://www.uwe.ac.uk/hlss/llas/statistics-in-linguistics/bkindex.shtml

Carrera, J. (2002). L’estadística en l’anàlisi de la variació fonètica: Una aplicació del programa Goldvarb. Noves SL, (Primavera de 2002). Consultat a http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hm02primavera/metodologia/carrera1_5.htm

Coe, R. (2002). It’s the effect size, stupid. What effect size is and why it is important. In Annual conference of the British Educational Research Association, University of Exeter, England, 12-14 September 2002. Leeds: Education-line, Britsh Education Index, University of Leeds. Consultat a http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002182.htm

Dickter, D. N. (2006). Basic statistical analysis. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., Vol. 293-306). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Diez, D. M., Barr, C. D. i Çetinkaya-Rundel, M. (2015). OpenIntro Statistics (3rd ed.). OpenIntro. Consultat a https://www.openintro.org/stat/textbook.php?stat_book=os

DiLalla, D. L. i Dollinger, S. J. (2006). Cleaning up data and running preliminary analyses. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 241-254). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Dodge, Y. (2006). Premiers pas en statistique (2ème ed.). Paris: Springer. (Obra original publicada el 1999)

✓ Field, A. i Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London: SAGE Publications.

Part two: Analyzing and interpreting data; Descriptive statistics; Inferential statistics; Parametric tests; Non-parametric tests; Choosing a statistical test.

Gigerenzer, G., Krauss, S. i Vitouch, O. (2004). The null ritual. What you always wanted to know about significance testing but were afraid to ask. A D. Kaplan (Ed.), The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences. (p. 391-408). Thousand Oaks, CA: Sage. Consultat a http://library.mpib-berlin.mpg.de/ft/gg/GG_Null_2004.pdf

Goldsmith, J. A. (2007). Probability for linguists. Mathématiques et Sciences Humaines, 180(4), 73-98. Consultat a http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.135.2349

Gries, S. T. (2013). Statistical tests for the analysis of learner corpus data. A A. Díaz-Negrillo, N. Ballier, i P. Thompson (Ed..), Automatic treatment and analysis of learner corpus data (p. 287-310). Amsterdam - Philadelphia, PA: John Benjamins. Consultat a http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/stgries/research/2013_STG_UsefulStats4SLAData_StatAnaSLAData.pdf

Gries, S. T. (2015). Quantitative methods in linguistics. A J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier. Consultat a http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/stgries/research/2015_STG_QuantLing_IESBS2.pdf

Grosjean, F. i Dommergues, J. Y. (2011). La statistique en clair. Paris: Ellipses.

Hatch, E. i Lazaraton, A. (1991). The research manual. Design and statistics for applied linguistics. New York: Newbury House.

Hatch, E. M. i Farhady, H. (1982). Research design and statistics for applied linguistics. Rowley, Mass: Newbury House.

Hernández Campoy, J. M. i Almeida, M. (2005). Metodología de la investigación sociolingüística. Málaga: Editorial Comares.

Herrera, H., Martínez Arias, R. i Amengual, M. (2011). Estadística aplicada a la investigación lingüística. Madrid: EOS.

Howel, D. C. (2013). Statistical methods for psychology (8th ed.). Independence, KY: Cengage Learning. Textbook website: https://www.uvm.edu/~dhowell/methods8/

Karlgren, H. (1968). Statistical methods in phonetics. A B. Malmberg (Ed.), Manual of phonetics. (p. 129-54). Amsterdam: North Holland.

Kotrlik, J. W. i Williams, H. A. (2003). The incorporation of effect size in Information Technology, Learning, and Performance Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 21(1), 1-7. Consultat a https://pdfs.semanticscholar.org/e5c3/504ca4baef11c1cda8ec085833dbccb63259.pdf

Larson-Hall, J. (2012). Our statistical intuitions may be misleading us: Why we need robust statistics. Language Teaching, 45(4), 460-474. doi:10.1017/S0261444811000127

Larson-Hall, J. i Herrington, R. (2010). Improving data analysis in second language acquisition by utilizing modern developments in applied statistics. Applied Linguistics, 31(3), 368-390. doi:10.1093/applin/amp038

Loewen, S. i Gass, S. (2009). The use of statistics in L2 acquisition research. Language Teaching, 42(2), 181-196. doi:10.1017/S0261444808005624

Massart, D. L., Smeyers-Verbeke, J., Capron, X. i Schlesier, K. (2005). Visual presentation of data by means of box plots. LCGC Europe, 18(4), 215-218. Consultat a https://www.csee.umbc.edu/courses/graduate/CMSC601/Spring11/papers/box_charts.pdf

McCready, W. C. (2006). Applying sampling procedures. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 147-161). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moreno Fernández, F. (1990). Metodología sociolingüística. Madrid: Gredos.

Myors, B. (2006). Statistical power. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 161-173). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Oakes, M. P. (1998). Statistics for corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Pradilla, M. À. (1999). Lingüística correlacional i fonètica experimental. A J. de las Cuevas i D. Fasla (Ed..), Contribuciones al estudio de la lingüística aplicada. (p. 465-82). Castellón: Asociación Española de Lingüística Aplicada.

Pym, A. (2000). Statistics for novices. An introduction for myself and for a few students contemplating research. Tarragona: Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys, Universitat Rovira i Virgili. Consultat a http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/research_methods/stats/stats.html

Riba, C.-E., Fornieles, A., Turbany, J., Cosculluela, A. i Meneses, J. (2010). Tècniques d’anàlisi de dades (S. Fàbregues, Coord.). FUOC. http://hdl.handle.net/10609/49821

Rietveld, T. i van Hout, R. (1993). Statistical techniques for the study of language and language behaviour. Berlin - New York: Mouton de Gruyer.

Rietveld, T. i van Hout, R. (2005). Statistics in language research. Analysis of variance. Berlin - New York: Mouton de Gruyer.

Rossi, E. (2013). Data analysis and interpretation of the results. A N. Müller i M. J. Ball (Ed..), Research methods in clinical linguistics and phonetics: A practical guide (p. 253-267). Chichester: Blackwell.

Scherbaum, C. A. (2006). A basic guide to statistical research and discovery: Planning and selecting statistical analyses. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The SAGE Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 275-293). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Seliger, H. i Shohamy, E. (1989). Second language research methods. Oxford: Oxford University Press.

Shearer, W. M. (1997). Experimental design and statistics in speech science. A The handbook of phonetic sciences. (p. 167-88). Oxford: Blackwell.

StatSoft Inc (2010). Electronic statistics textbook. Tulsa, OK: StatSoft. Consultat a http://www.statsoft.com/Textbook

TERMCAT (1998). Estadística. Barcelona: Larousse.

Witte, R. S. i Witte, J. S. (2014). Statistics (10th ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Textbook website: http://bcs.wiley.com/he-bcs/Books?action=index&itemId=1118450531&bcsId=8500

Woods, A., Fletcher, P. i Hughes, A. (1986). Statistics in language studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Wray, A., Trott, K. i Bloomer, A. (1998). Projects in linguistics. A practical guide to researching language. London - New York: Arnold - Oxford University Press.

Wray, A. i Bloomer, A. (2006). Projects in linguistics. A practical guide to researching language (2nd ed.). London: Hodder Education.

Anàlisi de les dades amb R

Baayen, R. H. (2008). Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press. Draft version retrieved from http://www.sfs.uni-tuebingen.de/~hbaayen/publications/baayenCUPstats.pdf

Dalgaard, P. (2008). Introductory statistics with R (2nd ed.). New York: Springer. Consultat a http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/Introductory_Statistics_with_R__2nd_ed.pdf

Gries, S. T. (2013). Statistics for linguistics with R. A practical introduction (2nd revised ed.). Berlin - Boston: De Gruyter Mouton.

Gries, S. T. (2009). Quantitative corpus linguistics with R. A practical introduction. Oxford: Routledge.

Harrington, J. (2010). Phonetic analysis of speech corpora. Oxford: Wiley-Blackwell. Textbook website: http://www.phonetik.uni-muenchen.de/forschung/publikationen/harrington/pasc/ Consultat a http://www.phonetik.uni-muenchen.de/~jmh/research/pasc010808/pasc.pdf

Johnson, K. (2009). Quantitative methods in linguistics. Oxford - New York: Wiley-Blackwell. Textbook website: http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405144254.html

Levshina, N. (2015). How to do linguistics with R. Amsterdam: John Benjamins.

R Core Team. (2015). R: A language and environment for statistical computing [Computer Software]. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Consultat a http://www.r-project.org

❯ The R Project for Statistical Computing

tornar al principi

Metodologia de la recerca i presentació dels resultats

✓ = Lectures recomanades

✓ American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7a ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

✓ American Psychological Association. (2019). APA style blog. Washington, DC: American Psychological As- sociation. Consultat a https://apastyle.apa.org/blog/

American Psychological Association (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (Tercera edición traducida de la sexta en inglés). México, D.F.: Editorial El Manual Moderno.

APA Publications and Communications Board Working Group on Journal Article Reporting Standards. (2008). Reporting standards for research in psychology. Why do we need them? What might they be? American Psychologist, 63(9), 839-851. Consultat a http://www.apa.org/pubs/authors/jars.pdf

Bell, J. (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa.

Berry, R. (1966). How to write a research paper. Oxford: Pergamon Press.

Berry, R. (1994). The research project: How to write it (3rd ed.). London: Routledge.

✓ Biblioteca de la Universitat de Girona (n.d.). Estil APA. Com citar documents. Consultat a http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-ES/Default.aspx

Billig, M. (2013). Learn to write badly. How to succeed in the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

✓ Blanquerna, Universitat Ramon Llull (2014). American Psychological Association (APA). Com citar, Ajuda a la recerca, Biblioteques. Consultat a https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/serveis/com-citar/american-psicological-association-apa

Blaxter, L., Hughes, C. i Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.

Booth, V. (1981). Writing a scientific paper and speaking at scientific meetings. London - Colchester: The Biochemical Society.

Booth, V. (1985). Communicating in science: Writing and speaking. Cambridge: Cambridge University Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G. i Williams, J. M. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa.

Centro Español de Metrología (n.d.). Resumen de reglas de escritura para artículos técnicos. Madrid: Centro Español de Metrología. Consultat a http://www.cem.es/sites/default/files/normas_de_escritura_articulos_tecnicos.pdf

Center for Writing Studies. (2008). Citation styles. Writer’s workshop. Illinois, IL: The Center for Writing Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign. Consultat a http://www.cws.illinois.edu/workshop/writers/citation/

Cervera, E. (2014). Plagi acadèmic. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Consultat a http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

Cervera, A. i Salas, M. (1999). Cómo se hace un trabajo escrito. Madrid: Ediciones del Laberinto.

Clanchy, J. i Ballard, B. (1981). How to write essays. A practical guide for students. Melbourne: Longman.

Clanchy, J. i Ballard, B. (2000). Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios (2a ed. aumentada). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. (Obra original publicada el 1981)

Colobrans, J. (2001). El doctorando organizado: la gestión del conocimiento aplicada a la investigación. Zaragoza: Mira Editores.

I.– Iniciar el proceso; II.– Preparar el proceso; III.– Diseñar el proceso; IV.– Recopilar información y producir conocimiento; V.– Plasmar el conocimiento; VI.– Presentar el conocimiento.

Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana, D. (2000). El treball de recerca. Procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: EUMO - Universitat de Vic.

da Cunha, I. (2016). El trabajo de fin de grado y de máster: redacción, defensa y publicación. Barcelona: Editorial UOC.

Day, R. A. (1995). How to write and publish a scientific paper (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Day, R. A. (1995). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, DC: Organización Panamericana para la Salud.

De Puig, I. (1999). Com fer un treball escrit (2a ed.). Barcelona: Octaedro.

DiCanio, C. (2019, 17 d’agost). Readability in reporting statistics. Buffalo linguist. http://christiandicanio.blogspot.com/2019/08/readability-in-reporting-statistics.html

Dunleavy, P. (2014). Why do academics choose useless titles for articles and chapters? Four steps to getting a better title. The impact blog. London: London School of Economics. Consultat a http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/02/05/academics-choose-useless-titles/

Eco, U. (1977). Come si fa una tesi di laurea (3a ed.). Milano: Bompiani.

Eco, U. (1999). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. (L. Baranda i A. Clavería, Trad.) (2a ed.). Barcelona: Gedisa.

Escayola, M. R. i Estivill. (1999). ISBD (ER): Descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a recursos electrònics. Barcelona: Biblioteca de Catalunya.

Estivill, A. i Urbano, C. (1997). Cómo citar recursos electrónicos. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona. Consultat a http://www.ub.edu/biblio/citae.htm

Field, A. (2008). Writing lab reports i APA format. C8057 (Research Methods in Psychology): Writing Laboratory Reports. Brighton: School of Psychology, University of Sussex. Consultat a http://users.sussex.ac.uk/~grahamh/RM1web/AndyFieldLabReportGuide.pdf

✓ Field, A. i Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London: SAGE Publications.

Part three: Writing up your research; A quick guide to writing a psychology lab-report; General points when writing a report; Answering the question ‘Why?’; The introduction section; Answering the question ‘How?’; The method section; Answering the question ‘What did i find?’; The results section; Answering the question ‘So what?’; The discussion section; Title, abstract, reference and formatting; Example of an experimental write-up.

Gabinet de Llengua Catalana. (1994). Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs. Bellaterra: Gabinet de Llengua Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona.

García Roldán, J. L. (1995). Cómo elaborar un proyecto de investigación. Alacant: Universitat d’Alacant.

Generalitat de Catalunya. (2012). Citació bibliogràfica (2a ed.). Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. (Obra original publicada el 2010) Consultat a http://llengua.gencat.cat/permalink/21763174-5384-11e4-8f3f-000c29cdf219

Gibaldi, J. (1999). MLA handbook for writers of research papers (5th ed.). New York: The Modern Language Association of America.

Griselin, M. (1992). Guide de la communication écrite: Savoir rédiger, illustrer et présenter rapports, dossiers, articles, mémoires et thèses. Paris: Dunod.

Harvey, G. (2001). Cómo se citan las fuentes. Guía rápida para estudiantes. Madrid: Nuer.

Hatch, E. M. i Farhady, H. (1982). Research design and statistics for applied linguistics. Rowley, Mass: Newbury House.

Hatch, E. M. i Lazaraton, A. (1991). The research manual. Design and statistics for applied linguistics. New York: Newbury House.

Huff, A. S. (1999). Writing for scholarly publication. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Icart, M. T., Fuentelsaz, C. i Pulpón, A. M. (2001). Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Kahn, J. (n.d.). Reporting statistics in APA style. Normal, IL: Department of Psychology, Illinois State University. Consultat a http://my.ilstu.edu/~jhkahn/apastats.html

Malmfors, B., Garnsworthy, M. i Grossman, M. (2000). Writing and presenting scientific papers. Nottingham: University of Nottingham Press.

Maney, A. S. i Smallwood, R. L. (Ed.). (1981). MHRA style book. Notes for authors, editors and writers of dissertations (3rd ed.). London: Modern Humanities Research Association. (Obra original publicada el 1971)

Mari Mutt, J. A. (2009). Cómo preparar y presentar un seminario. Consultat a http://edicionesdigitales.info/guiaseminarios/guiaseminarios/Welcome.html

Mari Mutt, J. A. (2010). Manual de redacción científica. Consultat a http://edicionesdigitales.info/Manual/Manual/Welcome.html

Moore, R. K. (2009). How to give a good presentation. (PhD Seminar Series, The University of Sheffield). Consultat a http://www.dcs.shef.ac.uk/~roger/How%20to%20Give%20a%20Good%20Presentation.pdff

Nagata, D. K. i Trierweiler, S. J. (2006). Revising a research manuscript. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 370-381). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Oficina de Publicaciones. (2013). Libro de estilo interinstitucional. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Consultat a http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm

Oleson, K. C. i Arkin, R. M. (2006). Reviewing and evaluating a research article. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 59-75). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Peterson, C. (2006). Writing rough drafts. A F. T. L. Leong i J. T. Austin (Ed..), The Psychology Research Handbook (2nd ed., p. 360-370). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Purdue Online Writing Lab. (2015). Research and citation resources. Purdue Online Writing Lab. West Lafayette, IN: Purdue University. Consultat a https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2

✓ Purdue Online Writing Lab. (2015). APA Style. Purdue Online Writing Lab. West Lafayette, IN: Purdue University. Consultat a https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/

Rigo, A. i Genescà, G. (2000). Tesis i treballs. Aspectes formals. Vic: EUMO - Universitat de Vic.

Sáenz, N. i Vidal, R. (2008). Redacció de textos científicotècnics. A A. Pérez Navarro (Dir.), Treball final de carrera, setembre 2008. Universitat Oberta de Catalunya. http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/51901

Sancho, J. (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

Seliger, H. i Shohamy, E. (1989). Second language research methods. Oxford: Oxford University Press.

Servei de Biblioteques. (2013). Citacions bibliogràfiques segons el model de l’American Psychological Association. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://ddd.uab.cat/record/113512

Sorli, A. i Merlo, J. A. (2000). Estilos de citas y referencias de documentos electrónicos. Revista Española de Documentación Científica, 23(4), 483-497. Consultat a http://digital.csic.es/handle/10261/9457

Thomson, P. i Kamler, B. (2013). Writing for peer reviewed journals: strategies for getting published. New York: Routledge.

Trigo, V. (2002). Escribir y presentar trabajos en clase. Madrid: Prentice Hall.

Turabian, K. L. (1982). A manual for writers of research papers, theses and dissertations (British revised ed.). London: Heinemann. (Obra original publicada el 1937)

Universitat de Barcelona. (2006). Com citar documents electrònics. Centre de recursos per a l’aprenentatge i la investigació. Consultat a http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/documents-electronics

✓ Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Biblioteca (2016). Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA. Basada en la 6a edició del Publication Manual of the American Psychological Association (2a ed.). Vic: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Biblioteca. Consultat a http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/4668/altres_a2016_guia_per_elaborar_citacions_2a_ed.pdf (Obra original publicada el 2015)

Walker, J. R. i Taylor, T. (2006). The Columbia guide to online style (2nd ed.). New York: Columbia University Press.

Walker, M. (1997). Writing research papers. New York: W. W. Norton i Company.

Walker, M. (2000). Cómo escribir trabajos de investigación. (J. A. Álvarez, Trad.). Barcelona: Gedisa.(Obra original publicada el 1984)

What is Plagiarism? (2014). Plagiarism.org. Consultat a http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/what-is-plagiarism

Wikipedia (2015). Comparison of reference management software. Wikipedia. The free encyclopedia. Consultat a http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

tornar al principi

Fonètica general

Fonètica experimental


Fonètica experimental – Bibliografia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: