La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals


Descripció fonètica i fonològica del català


Els elements segmentals

Símbols de transcripció emprats en l’Alfabet Fonètic Internacional

La classificació articulatòria dels sons de la parla

Inventaris de sons del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona. http://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Recasens_1991_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

«Fonema mitjà anterior no labialitzat (/E/)
Cal postular l’existència d’aquest fonema vocàlic a parlars que presenten manca d’oposició fonològica entre /e/ i /ɛ/. En aquest treball, algunes de les realitzacions fonètiques de /E/ són representades amb un símbol no corresponent a l’A.F.I., [E]; cal considerar aquest símbol com a provisional, a l’espera d’investigacions que revelin si, en rossellonès i altres parlars, aquelles realitzacions resten properes a [ę] o bé a [ɛ̣]» (p. 77).

«Fonema mitjà posterior labialitzat (/O/)
Alguns parlars del domini lingüístic mostren una aproximació notable entre els camps de dispersió de /ɔ/ (Ŏ) i /o/ (Ō, Ŭ) del català general, o bé han neutralitzat l’oposició fonològica entre els dos fonemes vocàlics en una única vocal mitjana posterior (/O/) … algunes de les realitzacions de /O/ són transcrites amb el símbol de transcripció fonètica [O], a l’espera d’investigacions que permetin de conèixer millor la naturalesa acústica de la vocal» (p. 133).

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.
(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona. http://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Recasens_1991_Consonants_Sons.jpg

Sons consonàntics del català.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

tornar al principi
Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

IEC
IEC_1999_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català.

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

IEC_1999_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català.

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (J. Rafel, Ed.). Institut d’Estudis Catalans. https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

tornar al principi
Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. rev. i ampl.). Salvatella.

(Font de la imatge: Josefina Carrera-Sabaté. (s. d.). Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/josefina-carrera-sabate)
Carrera_2001_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català.

Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. rev. i ampl.). Salvatella.

tornar al principi
Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s. d.). http://montserratbadiacardus.cat)
Badia_Cardus_2002_Consonants_Sons.jpg

Sons consonàntics del català.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Curial; Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi
Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Empúries.

(Font de la imatge: Perfil de Julià-Muné, Joan. (s. d.). Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació. http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/jjulia)
Julia_2002_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català.

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Empúries.

Julia_2002_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català.

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Ed.), Gramàtica del català contemporani: Vol. 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (p. 37–87). Empúries.

tornar al principi
Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

(Font de la imatge: ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. (s.d.). Prieto Vives, Pilar. Consultat a https://www.icrea.cat/ca/Web/ScientificStaff/pilar-prieto-vives-227)
Prieto_2004_Vocals.jpg

Sons vocàlics del català oriental central: sistema tònic.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Toniques_Balear.jpg

Sons vocàlics del català balear: sistema tònic.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Atones_Central.jpg

Sons vocàlics del català oriental central: sistema àton.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Atones_Nord_Occidental.jpg

Sons vocàlics del català nord-occidental: sistema àton.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Prieto_2004_Vocals_Atones_Mallorqui.jpg

Sons vocàlics del català mallorquí: sistema àton.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

Prieto_2004_Consonants.jpg

Les realitzacions entre parèntesi només es troben en algunes àrees del domini.

Sons consonàntics del català.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia: els sons del català. Editorial UOC.

tornar al principi
Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Horsori.

(Font de la imatge: Ana Ma. Fernández Planas. (s. d.). Universitat de Barcelona, Laboratori de Fonètica. http://stel.ub.edu/labfon/amper/cv/anamariafernandezplanas.html)
Fernandez_Planas_2005_Consonants.jpg

Sons consonàntics del català.

Fernández Planas, A. M. (2005). Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española. Apuntes de catalán, gallego y euskara. Horsori.

tornar al principi
Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

(Font de la imatge: Perfil de Julià-Muné, Joan. (s. d.). Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació. http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/jjulia)
Julia_2005_Vocals_Sons.jpg

Sons vocàlics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

Julia_2005_Consonants_Sons.jpg

En gris s’indiquen algunes variants dialectals.

Sons consonàntics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

tornar al principi
Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

(Font de la imatge: Maria Rosa Lloret Romañach. (s. d.). Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Lloret_2011_sons_vocals.jpg

Sons vocàlics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Lloret_2011_sons_fonemes_vocals.jpg

Sons vocàlics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Lloret_2011_sons_consonants.jpg

Sons consonàntics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

tornar al principi
Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/

(Font de la imatge: Josefina Carrera-Sabaté. (s. d.). Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/josefina-carrera-sabate)
(Font de la imatge: Clàudia Pons Moll. (s. d.). Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/claudia-pons-moll)
Solà
Joan Solà (1940–2010)
(Font de la imatge: Gran Enciclopèdia Catalana. (2019, 28 de gener). Joan Solà i Cortassa. enciclopèdia.cat. https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0063299.xml)
Carrera_Pons_Sola_vocals.jpg

Sons vocàlics del català.

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/

Carrera_Pons_Sola_consonants.jpg

Sons consonàntics del català.

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/sonscatala/

tornar al principi

Inventaris de fonemes del català

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona. http://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
Recasens_1991_Consonants_Fonemes.jpg

Fonemes consonàntics del català.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.

«/θ/ (entre parèntesis a la taula) és vigent al B. Aragó i a la B. Ribagorça … /x/ (entre parèntesis a la taula) és un fonema existent únicament a alguns manlleus del castellà … /ʀ/ (entre parèntesis a la taula) és un fonema d’influència francesa propi del rossellonès» (p. 171).

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (Assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Institut d’Estudis Catalans.
(Font de la imatge: Daniel Recasens. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona. http://pagines.uab.cat/danielrecasens/)
tornar al principi
Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge University Press. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf
Carbonell_Llisterri_1999_Vocals.jpg

Fonemes vocàlics del català central.

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge University Press. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Carbonell_Llisterri_1999_Consonants.jpg

Fonemes consonàntics del català central.

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (p. 61–65). Cambridge University Press. http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

tornar al principi
Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s. d.). http://montserratbadiacardus.cat)
Badia_Cardus_2002_Vocals.jpg

Fonemes vocàlics del català.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_Consonants_Fonemes.jpg

Fonemes consonàntics del català.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi
Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

(Font de la imatge: Perfil de Julià-Muné, Joan. (s. d.). Universitat de Lleida, Departament de Filologia Catalana i Comunicació. http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/jjulia)
Julia_2005_Vocals_Fonemes.jpg

Fonemes vocàlics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

Julia_2005_Consonants_Fonemes.jpg

Fonemes consonàntics del català.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana: dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Ariel.

tornar al principi
Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

(Font de la imatge: Maria Rosa Lloret Romañach. (s. d.). Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Lloret_2011_sons_fonemes_vocals.jpg

Fonemes vocàlics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Lloret_2011_fonemes_consonants.jpg

Fonemes consonàntics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

Lloret_2011_fonemes_consonants_dialectes.jpg

Fonemes consonàntics del català.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Santillana. http://hdl.handle.net/2445/67057

tornar al principi

Relacions entre fonemes i al·lòfons del català

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

(Font de la imatge: Montserrat Badia i Cardús. (s. d.). http://montserratbadiacardus.cat)
Oclusius
Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_bilabial_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /p/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_bilabial_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /b/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_dental_sord_1.jpg
Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_dental_sord_2.jpg

Al·lòfons del fonema /t/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_dental_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /d/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_velar_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /k/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_oclusiu_velar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ɡ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Africats
Badia_Cardus_2002_alofons_africat_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /dz/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_africat_palatal_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /tʃ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_africat_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /dʒ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fricatius
Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_labiodental_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /f/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_alveolar_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /s/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /z/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_palatal_sord.jpg

Al·lòfons del fonema /ʃ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_fricatiu_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ʒ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Aproximants
Badia_Cardus_2002_alofons_aproximant_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /j/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_aproximant_labiovelar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /w/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Nasals
Badia_Cardus_2002_alofons_nasal_bilabial_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /m/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_nasal_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /n/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_nasal_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ɲ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Laterals
Badia_Cardus_2002_alofons_lateral_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /l/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_lateral_palatal_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ʎ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Ròtics
Badia_Cardus_2002_alofons_bategant_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /ɾ/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Badia_Cardus_2002_alofons_vibrant_alveolar_sonor.jpg

Al·lòfons del fonema /r/.

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

tornar al principi

Classificació en trets distintius dels fonemes del català

Classificació amb el sistema de trets de Jakobson i Halle (1956)

❯ Els trets distintius de Jakobson i Halle (1956)

Alarcos, E. (1953). Sistema fonemático del catalán. Archivum, 3, 135–146. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=903352

Alarcos, E. (1983). Sistema fonemático del catalán. A Estudis de lingüística catalana (p. 13–25). Ariel. (Obra original publicada el 1953)

Alarcos
Emilio Alarcos (1922–1998)
(Font de la imatge: Emilio Alarcos Llorach (1922–1998). (s. d.). Cátedra Emilio Alarcos Llorach. https://emilioalarcosllorach.wordpress.com/about/)
Alarcos_53_original.jpg

1: Vocal (–) / consonant (+); 2: dens (–) / difús (+); 3: greu (–) / agut (+); 4: oral (–) / nasal (+); 5: tens (–) / fluix (+) [sord / sonor, fortis / lenis]; 6: mat (–) / estrident (+); 7: interrupte (–) / continu (+) [intermitent-lateral].
En el cas de les laterals i de les ròtiques, el signe ± indica que són fonemes amb el tret [vocal] i [consonant]; en el cas de /a/, ± indica que «es indiferente al rasgo distintivo grave-aguda, pues sus realizaciones son variables y condicionadas por el contexto» (p. 137).

Classificació en trets distintius dels fonemes del català.

Alarcos, E. (1953). Sistema fonemático del catalán. Archivum, 3, 135–146. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=903352

Alarcos_53.jpeg

1: Vocal (–) / consonant (+); 2: dens (–) / difús (+); 3: greu (–) / agut (+); 4: oral (–) / nasal (+); 5: tens (–) / fluix (+) [sord / sonor, fortis / lenis]; 6: mat (–) / estrident (+); 7: interrupte (–) / continu (+) [intermitent-lateral].

Classificació en trets distintius dels fonemes del català.

Alarcos, E. (1983). Sistema fonemático del catalán. A Estudis de lingüística catalana (p. 13–25). Ariel. (Obra original publicada el 1953)

Classificació amb el sistema de trets de Chomsky i Halle (1968)

❯ Els trets distintius de Chomsky i Halle (1968)

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Ariel. http://hdl.handle.net/2445/66052

(Font de la imatge: Eulàlia Bonet. (s. d.). Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. http://filcat.uab.cat/clt/eulalia-bonet/)
(Font de la imatge: Maria Rosa Lloret Romañach. (s. d.). Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. http://filcat.ub.edu/directori-organitzatiu/maria-rosa-lloret-romanach)
Bonet_Lloret_98.jpeg

Classificació en trets distintius dels fonemes del català.

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Ariel. http://hdl.handle.net/2445/66052

tornar al principi

❯ La descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català


La descripció fonètica i fonològica del català: els elements segmentals
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: