Fonètica del català
BibliografiaGramàtiques

Badia i Margarit, A. M. (1975). Gramática catalana. Madrid: Gredos. (Obra original publicada el 1962)

II. Sonidos del catalán y su representación gráfica; 1.- Vocales; 2.- Consonantes; 3.- Recapitulación; 4.- Signos gráficos complementarios.

Badia i Margarit, A. M. (1981). Gramàtica històrica catalana. València: Tres i Quatre. (Obra original publicada el 1951)

II. Fonètica. 1.- Sons del català; 2.- Vocalisme; 3.- Consonantisme.

Hualde, J. I. (1992). Catalan. London: Routledge.

III.- Phonology

Institut d’Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Fonètica i fonologia. 1.- Fonètica i fonologia: conceptes bàsics; 2.- L’estructura sil·làbica; 3.- Les vocals; 4.- Les consonants; 5.-Les categories suprasegmentals.

Moll, F. de B. (1979). Gramàtica catalana referida especialment a les IIles Balears (5a ed.). Palma de Mallorca: Editorial Moll.

Fonètica i ortografia; 1.- Generalitats; 2.- Les vocals (I); 3.- Les vocals (2); 4.- Les vocals (3); 5.-Accentuació gràfica; 6.- Les consonants (I); 7.- Les consonants (2); 8.- Les consonants (3); 9.- Nasals; 10.- Laterals; 11.- Vibrants; 12.- Signes ortogràfics secundaris.

Wheeler, M. W. (1974). Pronunciation and spelling. A J. Gili, Introductory Catalan grammar. (4th ed.) (pp. 11-25). Oxford: Dolphin Books.

tornar al principi

Manuals

Badia i Cardús, M. (2002). Introducció a la fonètica i a la fonologia catalanes. Barcelona: Curial - Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

1.- Fonètica i fonologia. So i fonema; 2.- La transcripció de sons i de fonemes; 3.- Exemplificació de la interrelació entre la fonètica i la fonologia: del continuum fònic als fonemes, i d’aquests a llurs realitzacions fonètiques; 4.- Fonètica articulatòria; 5.- Fonètica acústica i auditiva; 6.- L’espectrògraf i els espectrogrames; 7.- Fonologia; 8.- Configuració de l’estructura sil·làbica del català; 9.- El sistema vocàlic del català; 10.- El sistema consonàntic del català.

Bonet, E. i Lloret, M.-R. (1998). Fonologia catalana. Barcelona: Ariel. Consultat a http://hdl.handle.net/2445/66052

1.- Introducció. 2.- Processos relacionats amb el timbre de les vocals. 3.- Estructura sil·làbica. 4.- Processos de final de mot. 5.- Processos d’assimilació. 6.- Altres fenòmens de contacte. 7.- Clítics. 8.- Suprasegmentals.

Julià, J. (2005). Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques. Barcelona: Ariel.

I.- Els fonaments de les ciències fonètiques. 1.- La fonètica: fonaments i aplicacions; 2.- La percepció de la parla; què i com sent l’oient; 3.- La transmissió de la parla: com arriba a l’oient; 4.- La producció de la parla: el què i el com de l’acció del parlant; 5.- L’experimentació fonètica i els mitjans instrumentals; II.- Descripció i variació foneticofonològica. 6.- La descripció fonètica del català; 7.- La variació foneticofonològica: històrica, geolectal, sociolectal i funcional; III.- Adquisició, alteracions, aprenentatge i codificació del sistema; 8.- L’adquisició de la pronúncia d’L1; 9.- La intervenció logopèdica: l’ortofonia; 10.- L’aprenentatge-ensenyament d’L2 i llengües foranes (LF); 11.- L’ortologia i la comunicació oral; IV.- Altres aplicacions. 12.- Fonètica forense, optimació artística i tecnofonètica; Recapitulació gobal.

Lloret, M.-R. (2011). La fonologia del català. Barcelona: Santillana. Consultat a http://www.ub.edu/GEVAD/wp-content/files_mf/1335261573340295_Fonologia1.pdf

1.- El camp d’estudi de la fonologia; 2.- Els sons del català; 3.- El sistema vocàlic del català; 4.- El sistema consonàntic del català; 5.- L’accent i l’entonació.

Prieto, P. (2004). Fonètica i fonologia. Els sons del català. Barcelona: Editorial UOC.

I.- Fonètica i fonologia generals; 1.- La fonètica; 2.- La fonologia; II.- Fonètica i fonologia del català; 1.- Vocalisme; 2.- Consonantisme; 3.- La prosòdia; III.- Aplicacions de la fonètica i de la fonologia; 1.- Correcció fonètica; 2.- Logopèdia; 3.- Tecnologies de la parla.

Recasens, D. (1991). Fonètica descriptiva del català (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català del segle XX). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

I.- Fonètica general; II.- Vocalisme del català (introducció); III.- Vocalisme del català (domini del mot); 4.- Diftongs del català (domini del mot); V.- Vocalisme i diftongs del català (mots en seqüència); VI.- Consonantisme del català (introducció); VII.- Consonantisme (una consonant i grups de dues consonants); VIII.- Consonantisme (grups de tres i de més de tres consonants); IX.- Accent i altres fenòmens.

Recasens, D. (1993). Fonètica i fonologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

I.- Fonètica i fonologia generals; 1.- Producció fonètica; 2.- Categories segmentals; 3.- Sons en contacte; 4.- Fonologia i morfologia; 5.- Categories suprasegmentals; 6.- Notació; II.- Vocalisme. Domini del mot; 1.- Fonemes i al·lòfons. Reducció vocàlica; 2.- Altres processos fonètics i fonològics; III.- Hiats, diftongs i triftongs interiors de mot; 1.- Hiats. Processos d’elisió i de fusió; 2.- Diftongs decreixents; 3.- Diftongs creixents; 4.- Triftongs; IV.- Hiats, diftongs i triftongs en mots en contacte; 1.- Grups bivocàlics; 2.- Grups de tres o més segments; V.- Consonantisme; 1.- Inventari de fonemes; 2.- Sil·labificació i distribució de consonants; 3.- Processos de modificació segmental (consonants simples i grups biconsonàntics; 4.- Processos fonètics i fonològics (grups de tres i quatre consonants); VI.- Suprasegmentals; 1.- Relacions temporals; 2.- Accent; 3.- Entonació; VI.- Comentaris finals; Bibliografia; Apèndix (Transcripció fonètica de textos).
tornar al principi

Pràctiques i exercicis

Carrera, J. (2001). Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental (2a ed. revisada i ampliada). Barcelona: Editorial Miquel A. Salvatella. (Obra original publicada el 1995)

tornar al principi

Treballs específics

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1992). Catalan. Journal of the International Phonetic Association, 22(1-2), 53-56. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_92_Catalan_IPA.pdf

Carbonell, J. F. i Llisterri, J. (1999). Catalan. A Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. (pp. 61-5). Cambridge: Cambridge University Press. (Obra original publicada el 1992) Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions/Carbonell_Llisterri_99_Catalan_IPA.pdf

Institut d’Estudis Catalans. (1999). Aplicació al català dels principis de transcripció de l’Associació Fonètica Internacional (Edició a cura de Joaquim Rafel). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consultat a https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000042/00000071.pdf

Julià, J. (1998). Panoràmica històric dels estudis de fonètica i fonologia catalanes al llarg del segle XX. A M. À. Pradilla (Ed.), El món dels sons. (p. 47-78). Benicarló: Edicions Alambor.

Pons, C. i Wheeler, M. W. (2009). L’ahir, l’avui i el demà de la fonètica i la fonologia catalanes. Centre de Lingüística Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona. Reports de recerca GGT-09-0. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/reports/pdf/GGT-09-05.pdf

tornar al principi

Elements segmentals

Badia i Margarit, A. M. (1973). Phonétique et phonologie catalanes. A A. M. Badia i Magarit i G. Straka (Eds.), La linguistique catalane. (pp. 115-79). Paris: Klincksieck.

Badia i Margarit, A. M. (1988). Phonétique et phonologie catalanes. A Sons i fonemes de la llengua catalana. (pp. 15-66). Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. (Obra original publicada el 1973)

Badia i Margarit, A. M. (1986). Palatogrames de la llengua catalana. Estudios de Fonética Experimental, 2, 9-90. Consultat a http://www.raco.cat/index.php/EFE/article/view/144195/256822

Barnils, P. (1933). Pronunciacions normals catalanes. Anuari de L’oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 6, 163-174.

Barnils, P. (1933). Études de prononciations catalanes à l’aide du palais artificiel. Anuari de L’oficina Romànica de Lingüística i Literatura, 6, 21-36.

Bibiloni, G. (2002). Elisió de -N i -R, distribució de les ròtiques i altres fenòmens consonàntics en el mot. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 271-85). Barcelona: Empúries.

Carrera, J., Pons, C. i Solà, J. (2014). Els sons del català. Barcelona: Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona. Consultat a http://www.ub.edu/sonscatala/

Dols, N. A. (2002). Fenòmens en grups consonàntics. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 319-43). Barcelona: Empúries.

Jiménez, J. (2002). Altres fenòmens vocàlics en el mot. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 169-94). Barcelona: Empúries.

Julià, J. (2002). Els sons del català. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 37-87). Barcelona: Empúries.

Mascaró, J. (2002). El sistema vocàlic: Reducció vocàlica. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 89-123). Barcelona: Empúries.

Palmada, B. (2002). Fenòmens assimilatoris. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 251-70). Barcelona: Empúries.

Pradilla, M. À. (2002). Ensordiment, espirantització i fenòmens que afecten les sibilants. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 287-318). Barcelona: Empúries.

Recasens, D. i Pallarès, M. D. (2001). De la fonètica a la fonologia. Les consonants i les assimilacions consonàntiques del català. Barcelona: Ariel.

Vallverdú, T. (2002). Fenòmens en grups vocàlics. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 125-67). Barcelona: Empúries.

Freqüència d’aparició d’unitats fòniques

de Yzaguirre, L. (1991). L’estructura sil·làbica del català central. Tesi doctoral, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona. Consultat a http://latel.upf.edu/morgana/altres/cibres/tesi_lym/estrucsil.htm

Esquerra, I., Febrer, A. i Nadeu, C. (1998). Frequency analysis of phonetic units for concatenative synthesis in Catalan. A ICSLP 1998. Proceedings of the 5th International Conference on Spoken Language Processing. Sydney, Australia. 30 November - 4 December, 1998. Consultat a http://www.isca-speech.org/archive/icslp_1998/i98_0817.html

Esquerra, I., Nadeu, C., Villarrubia, L. i León, P. (1998). Design of a phonetic corpus for speech recognition in Catalan. A Proceedings of the Workshop on Language Resources for European Minority Languages (LREC 1998, First Language Resources and Evaluation Conference). Granada, Spain. May 27, 1998. Consultat a http://ixa2.si.ehu.es/saltmil/files/ignasi2.ps.Z

Rafel, J. (1979). Dades sobre la freqüència de les unitats fonològiques en català. Estudis Universitaris Catalans, 23(2), 473-496.

tornar al principi

Elements suprasegmentals

Aguilar, L., de la Mota, C. i Prieto, P. (Ed.). (2011). Guia multimèdia de la prosòdia del català. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra. Consultat a http://prado.uab.cat/guia/ca/index.html

Font, D. (2007). L’entonació del català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Lloret, M. R. (2002). Estructura sil·làbica. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 195-249). Barcelona: Empúries.

Oliva, S. i Serra, P. (2002). Accent. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 345-91). Barcelona: Empúries.

Prieto, P. (2002). Entonació. A J. Solà, M. R. Lloret, J. Mascaró i M. Pérez Saldanya (Eds.), Gramàtica del català contemporani. Volum 1. Introducció. Fonètica i fonologia. Morfologia. (pp. 393-462). Barcelona: Empúries.

Prieto, P. i Cabré, T. (Coords.). (2012). Atles interactiu de l’entonació del català. Barcelona: Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, Universitat Pompeu Fabra. Consultat a http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio/

tornar al principi

Variació geogràfica

Prieto, P. i Cabré T. (Ed.). (2013). L’entonació dels dialectes catalans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Consultat a http://prosodia.upf.edu/atlesentonacio//resultats/entonacio_dialectes_catalans.pdf

Veny, J. (1985). Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Veny, J. (2002). Els parlars catalans: Síntesi de dialectologia (13a ed. revisada i augmentada). Mallorca: Moll. (Obra original publicada el 1978)

Viaplana, J. (2002). Dialectologia (2a ed. corregida). València: Universitat de València.

tornar al principi

L’estàndard oral

Bruguera, J. (1990). Diccionari ortogràfic i de pronúncia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Carrera, J. i Creus, I. (2015). Normativa i fonètica: una mirada actual. Treballs de Sociolingüística Catalana, 25, 17–37. https://doi.org/10.2436/20.2504.01.89

Castellanos, J. A. (2004). Manual de pronunciació. Criteris i exercicis d’elocució. Vic: EUMO.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. (2018). Fonètica i ortografia - Gramàtica. És a Dir. El Portal Lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Barcelona: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Generalitat de Catalunya. Consultat a http://esadir.cat/gramatica/criteris

Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. (2009). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, 1: Fonètica (3a ed. revisada). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consultat a https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000246/00000047.pdf. (Obra original publicada el 1990)

Lacreu, J. (2002). Manual d’ús de l’estàndard oral (6a ed. corregida). València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat de València. (Obra original publicada el 1998)

Paloma, D., Montserrat, M. i Mas, J. À. (s.d.). DDCOR, Diccionari de Dubtes del Català Oral. Xarxa Vives d’Universitats. Consultat a http://www.llengua.info/ddcor/

Paloma, D., Puigròs, M. A., Rico, A. i Torrent, A. M. (2009). Guia fonètica per a les televisions locals. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Rico, A. i Paloma, D. (2000). Diccionari de pronunciació en català. Barcelona: Edicions 62.

Vallverdú, F. (1986). Elocució i ortologia catalanes. Barcelona: Jonc.

tornar al principi

Descripció acústica

Recasens, D. (1986). Estudis de fonètica experimental del català oriental central. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

1.- Introducció; 2.- Mètode d’anàlisi; 3.- Fonètica articulatòria; 4.- Fonètica acústica.

Recasens, D. (2014). Fonètica i fonologia experimentals del català. Vocals i consonants. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Introducció; 1.- Vocalisme; 2.- Oclusives orals; 3.- Aproximants /j, w/; 4.- Nasals; 5.- Laterals; 6.- Ròtiques; 7.- Fricatives; 8.- Africades; 9.- Grups consonàntics; 10.- Algunes tendències fonètiques dels dialectes catalans.
tornar al principi

També es troben referències a treballs sobre fonètica del català a:

Llisterri, J. (2018). General phonetics. Bibliography. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_gen/Bib_fon_gen.html

Llisterri, J. (2018). Acoustic phonetics. Bibliography. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/phonetics/fon_anal_acus/Bib_anal_acus.html

tornar al principi
Fonètica del català - Bibliografia
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: