Descripció fonètica i fonològica del català central: vocals


Descripció fonètica i fonològica del català


Sistema fonològic / / i principals al·lòfons [ ]


  Anterior Central Posterior
Tancada /i/ /u/
Semitancada
Mitjana Alta
/e/ /o/
[ə]
Semioberta
Mitjana Baixa
/ɛ/ /ɔ/
Oberta /a/
up arrow

Distribució

/i/ Anterior tancada

En síl·laba accentuada i en síl·laba no accentuada.

/e/ Anterior semitancada o mitjana alta

En síl·laba accentuada.

/ɛ/ Anterior semioberta o mitjana baixa

En síl·laba accentuada.

/a/ Central oberta

En síl·laba accentuada.

/ɔ/ Posterior semioberta o mitjana baixa labialitzada

En síl·laba accentuada.

/o/ Posterior semitanca o mitjana alta labialitzada

En síl·laba accentuada.

/u/ Posterior tancada labialitzada

En síl·laba accentuada i en síl·laba no accentuada.

[ə] Mitjana central

En síl·laba no accentuada.

up arrow

Descripció fonètica i fonològica del català

Els diftongs

Els triftongs

Descripció fonètica i fonològica del català

Per a la transcripció del català mitjançant SAMPA consulteu:
Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Bellaterra: Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_resources/SAMPA_Catalan.html


Català central - vocals. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: