Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: vocals


Descripció fonètica i fonològica del català


Sistema fonològic (/ /) i principals al·lòfons ([ ])


Anterior Central Posterior
Tancada /i/ /u/
Semitancada
Mitjana alta
/e/ /o/
[ə]
Semioberta
Mitjana baixa
/ɛ/ /ɔ/
Oberta /a/
tornar al principi

Distribució

/i/ Anterior tancada no arrodonida

En síl·laba accentuada i en síl·laba no accentuada.

/e/ Anterior semitancada (mitjana alta) no arrodonida

En síl·laba accentuada.

/ɛ/ Anterior semioberta (mitjana baixa) no arrodonida

En síl·laba accentuada.

/a/ Posterior oberta no arrodonida

En síl·laba accentuada.

/ɔ/ Posterior semioberta (mitjana baixa) arrodonida

En síl·laba accentuada.

/o/ Posterior semitancada (mitjana alta) arrodonida

En síl·laba accentuada.

/u/ Posterior tancada arrodonida

En síl·laba accentuada i en síl·laba no accentuada.

[ə] Mitjana central

En síl·laba no accentuada.

tornar al principi

La descripció fonètica i fonològica del català

Els diftongs

Els triftongs

Descripció fonètica i fonològica del català

Per a la transcripció del català mitjançant SAMPA, vegeu:
Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Bellaterra: Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_resources/SAMPA_Catalan.html


Català oriental central - Vocals. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: