Descripció fonètica i fonològica del català central: consonants


Descripció fonètica i fonològica del català


Sistema fonològic / / i principals al·lòfons [ ]


Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar
Oclusiva /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /ɡ/
Nasal /m/ [ɱ] [n̪] /n/ [nʲ] /ɲ/ [ŋ]
Ròtica múltiple
Vibrant
/r/
Ròtica simple
Bategant
/ɾ/
Fricativa /f/ [v] [s̪] /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/
Aproximant [β̞] [ð̞] [ɹ] [j] [ɣ̞]
Aproximant lateral [l̪] /l/ [lʲ] /ʎ/ [ɫ]


Alveolar Postalveolar Labiovelar
Africada /ts/ /dz/ /tʃ/ /dʒ/
Aproximant [w]
up arrow

Distribució

Oclusives

/p/ Oclusiva bilabial sorda

/b/ Oclusiva bilabial sonora

Precedida de pausa o de consonant nasal.

/t/ [t̪] Oclusiva dental sorda

/d/ [d̪] Oclusiva dental sonora

Precedida de pausa, de consonant nasal /n/ o lateral /l/.

/k/ Oclusiva velar sorda

/ɡ/ Oclusiva velar sonora

Precedida de pausa o de consonant nasal.

Nasals

/m/ Nasal bilabial sonora

[ɱ] Nasal labiodental sonora

Seguida de consonant labiodental.

[n̪] Nasal dental sonora

Seguida de consonant dental.

/n/ Nasal alveolar sonora

Seguida de consonant alveolar, vocal o pausa.

[nʲ] Nasal palatalitzada sonora

Seguida de consonant palatal.

/ɲ/ Nasal palatal sonora

[ŋ] Nasal velar sonora

Seguida de consonant velar.

Ròtiques

/r/ Vibrant (ròtica múltiple) alveolar sonora

A principi de paraula, en posició interior de paraula entre vocals, en posición interior de paraula precedida de /n/, /l/ o /s/.

/ɾ/ Bategant (ròtica simple) alveolar sonora

En interior de paraula entre vocals o no precedida de /n/, /l/ o /s/.

Fricatives

/f/ Fricativa labiodental sorda

[v] Fricativa labiodental sonora

Present en algunes variants geogràfiques o resultat del contacte de la fricativa labiodental sorda /f/ amb una consonant sonora.

/s/ Fricativa alveolar sorda

/z/ Fricativa alveolar sonora

/ʃ/ Fricativa postalveolar sorda

/ʒ/ Fricativa postalveolar sonora

Aproximants

[β̞] Aproximant bilabial sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva bilabial sonora.

[ð̞] Aproximant dental sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva dental sonora.

[ɹ] Aproximant alveolar sonora

En posició intervocàlica en funció del major o menor èmfasi en la pronúncia.

[j] Aproximant palatal sonora

[ɣ̞] Aproximant velar sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva velar sonora.

[w] Aproximant labiovelar sonora

Aproximants laterals

[l̪] Lateral dental sonora

Seguida de consonant dental.

/l/ Lateral alveolar sonora

[lʲ] Lateral palatalitzada sonora

Seguida de consonant palatal.

/ʎ/ Lateral palatal sonora

[ɫ] Lateral velar sonora

Precedida de vocals centrals o posteriors o seguida de consonant velar.

Africades

[ts] Africada alveolar sorda

[dz] Africada alveolar sonora

[tʃ] Africada postalveolar sorda

[dʒ] Africada postalveolar sonora

up arrow

Descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català

Per a la transcripció del català mitjançant SAMPA consulteu:
Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Bellaterra: Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_resources/SAMPA_Catalan.html


Català central - Consonants. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: