Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: consonants


Descripció fonètica i fonològica del català


Sistema fonològic (/ /) i principals al·lòfons ([ ])


Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar
Oclusiva /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /ɡ/
Nasal /m/ [ɱ] [n̪] /n/ [nʲ] /ɲ/ [ŋ]
Ròtica múltiple
(Vibrant)
/r/
Ròtica simple
(Bategant)
/ɾ/
Fricativa /f/ [v] [s̪] [z̪] /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/
Aproximant [β̞] [ð̞] [ɹ] /j/ [ɣ̞]
Aproximant lateral [l̪] /l/ [lʲ] /ʎ/ [ɫ]
Alveolar Postalveolar Labiovelar
Africada /ts/ /dz/ /tʃ/ /dʒ/
Aproximant /w/
tornar al principi

Distribució

Oclusives

/p/ Oclusiva bilabial sorda

/b/ Oclusiva bilabial sonora

Precedida de pausa o de consonant nasal.

/t/ [t̪] Oclusiva dental sorda

/d/ [d̪] Oclusiva dental sonora

Precedida de pausa, de consonant nasal /n/ o de consonant lateral /l/.

/k/ Oclusiva velar sorda

/ɡ/ Oclusiva velar sonora

Precedida de pausa o de consonant nasal.

Nasals

/m/ Nasal bilabial sonora

[ɱ] Nasal labiodental sonora

Seguida de consonant labiodental.

[n̪] Nasal dentalitzada sonora

Seguida de consonant dental.

/n/ Nasal alveolar sonora

Seguida de consonant alveolar, vocal o pausa.

[nʲ] Nasal palatalitzada sonora

Seguida de consonant palatal.

/ɲ/ Nasal palatal sonora

[ŋ] Nasal velar sonora

Seguida de consonant velar —en aquest cas, una transcripció alternativa seria [nˠ]— o en posició final ([ŋ]).

Ròtiques

/r/ Ròtica múltiple (vibrant) alveolar sonora

A principi de paraula, en posició interior de paraula entre vocals, en posición interior de paraula precedida de /n/, /l/ o /s/.

/ɾ/ Ròtica simple (bategant) alveolar sonora

En interior de paraula entre vocals o no precedida de /n/, /l/ o /s/.

Fricatives

/f/ Fricativa labiodental sorda

[v] Fricativa labiodental sonora

Present en algunes variants geogràfiques o resultat del contacte de la fricativa labiodental sorda /f/ amb una consonant sonora (en aquest cas, una transcripció alternativa seria [f̬]).

[s̪] Fricativa dentalitzada sorda

Seguida de consonant dental.

[z̪] Fricativa dentalitzada sonora

Seguida de consonant dental.

/s/ Fricativa alveolar sorda

/z/ Fricativa alveolar sonora

Si és el resultat de la sonorització d’una fricativa alveolar sorda, una transcripció alternativa seria [s̬].

/ʃ/ Fricativa postalveolar sorda

/ʒ/ Fricativa postalveolar sonora

Aproximants

[β̞] Aproximant bilabial sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva bilabial sonora.

[ð̞] Aproximant dental sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva dental sonora.

[ɹ] Aproximant alveolar sonora

En estils de parla informals o precedida de fricativa alveolar sonora /z/ o de fricativa postalveolar sonora /ʒ/.

/j/ Aproximant palatal sonora

Pot presentar una realització africada [dʒ] en un estil de parla emfàtic, una realització aproximant [j] quan és el primer element d’un diftong i es troba en posició postpausal o intervocàlica, una realització aproximant oberta [j̞] com a primer element d’un diftong si va precedida de consonant, i una realització vocàlica [i̯] com a segon element d’un diftong.

[ɣ̞] Aproximant velar sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva velar sonora.

/w/ Aproximant labiovelar sonora

Pot presentar una realització aproximant [w] quan és el primer element d’un diftong i es troba en posició postpausal o intervocàlica, una realització aproximant oberta [w̞] com a primer element d’un diftong si va precedida de consonant, i una realització vocàlica [u̯] com a segon element d’un diftong.

Aproximants laterals

[l̪] Lateral dentalitzada sonora

Seguida de consonant dental.

/l/ Lateral alveolar sonora

[lʲ] Lateral palatalitzada sonora

Seguida de consonant palatal.

/ʎ/ Lateral palatal sonora

[ɫ] Lateral velaritzada sonora

Precedida de vocals centrals o posteriors o seguida de consonant velar.

Africades

[ts] Africada alveolar sorda

[dz] Africada alveolar sonora

[tʃ] Africada postalveolar sorda

[dʒ] Africada postalveolar sonora

tornar al principi

La descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català

Per a la transcripció del català mitjançant SAMPA, vegeu:
Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Bellaterra: Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona. Consultat a http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_resources/SAMPA_Catalan.html


Català oriental central - Consonants. Sistema fonològic i principals al·lòfons
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: