Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: consonants


Descripció fonètica i fonològica del català


Sistema fonològic i principals al·lòfons


Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar
Oclusiva /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /ɡ/
Nasal /m/ [ɱ] [n̪] /n/ [nʲ] /ɲ/ [ŋ]
Ròtica múltiple
(Vibrant)
/r/
Ròtica simple
(Bategant)
/ɾ/
Fricativa /f/ [v] [s̪] [z̪] /s/ /z/ /ʃ/ /ʒ/
Aproximant [β̞] [ð̞] [ɹ] /j/ [ɣ̞]
Aproximant lateral [l̪] /l/ [lʲ] /ʎ/ [ɫ]
Alveolar Postalveolar Labiovelar
Africada /ts/ /dz/ /tʃ/ /dʒ/
Aproximant /w/
tornar al principi

Distribució

Les indicacions que es donen sobre la distribució resumeixen les que es recullen habitualment en les descripcions fonètiques del català. Convé recordar, però, que en el moment de realitzar una transcripció fonètica es poden trobar realitzacions que no corresponguin a les esperades.

Oclusives

/p/ Oclusiva bilabial sorda

/b/ Oclusiva bilabial sonora

Precedida de pausa o de consonant nasal.

/t/ [t̪] Oclusiva dental sorda

/d/ [d̪] Oclusiva dental sonora

Precedida de pausa, de consonant nasal /n/ o de consonant lateral /l/.

/k/ Oclusiva velar sorda

/ɡ/ Oclusiva velar sonora

Precedida de pausa o de consonant nasal.

Nasals

/m/ Nasal bilabial sonora

[ɱ] Nasal labiodental sonora

Seguida de consonant labiodental.

[n̪] Nasal dentalitzada sonora

Seguida de consonant dental.

/n/ Nasal alveolar sonora

Seguida de consonant alveolar, vocal o pausa.

[nʲ] Nasal palatalitzada sonora

Seguida de consonant palatal.

/ɲ/ Nasal palatal sonora

[ŋ] Nasal velar sonora

Seguida de consonant velar —en aquest cas, una transcripció alternativa seria [nˠ]— o en posició final ([ŋ]).

Ròtiques

/r/ Ròtica múltiple (vibrant) alveolar sonora

A principi de paraula, en posició interior de paraula entre vocals, en posició interior de paraula precedida de /n/, /l/ o /s/.

/ɾ/ Ròtica simple (bategant) alveolar sonora

En interior de paraula entre vocals o no precedida de /n/, /l/ o /s/.

Fricatives

/f/ Fricativa labiodental sorda

[v] Fricativa labiodental sonora

Present en algunes variants geogràfiques o resultat del contacte de la fricativa labiodental sorda /f/ amb una consonant sonora (en aquest cas, una transcripció alternativa seria [f̬]).

[s̪] Fricativa dentalitzada sorda

Seguida de consonant dental.

[z̪] Fricativa dentalitzada sonora

Seguida de consonant dental.

/s/ Fricativa alveolar sorda

/z/ Fricativa alveolar sonora

Si és el resultat de la sonorització d’una fricativa alveolar sorda, una transcripció alternativa seria [s̬].

/ʃ/ Fricativa postalveolar sorda

/ʒ/ Fricativa postalveolar sonora

Aproximants

[β̞] Aproximant bilabial sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva bilabial sonora.

[ð̞] Aproximant dental sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva dental sonora.

[ɹ] Aproximant alveolar sonora

En estils de parla informals o precedida de fricativa alveolar sonora /z/ o de fricativa postalveolar sonora /ʒ/.

/j/ Aproximant palatal sonora

Pot presentar (1) una realització africada [dʒ] en un estil de parla emfàtic, (2) una realització aproximant [j] quan és el primer element d’un diftong i es troba en posició postpausal o intervocàlica, (3) una realització aproximant oberta [j̞] com a primer element d’un diftong si va precedida de consonant, i (4) una realització vocàlica [i̯] com a segon element d’un diftong.

[ɣ̞] Aproximant velar sonora

Apareix en tots els contextos en què no es dona la consonant oclusiva velar sonora.

/w/ Aproximant labiovelar sonora

Pot presentar (1) una realització aproximant [w] quan és el primer element d’un diftong i es troba en posició postpausal o intervocàlica, (2) una realització aproximant oberta [w̞] com a primer element d’un diftong si va precedida de consonant, i (3) una realització vocàlica [u̯] com a segon element d’un diftong.

Aproximants laterals

[l̪] Lateral dentalitzada sonora

Seguida de consonant dental.

/l/ Lateral alveolar sonora

[lʲ] Lateral palatalitzada sonora

Seguida de consonant palatal.

/ʎ/ Lateral palatal sonora

[ɫ] Lateral velaritzada sonora

En posició prepausal i precedida de vocals posteriors o seguida de consonant velar.

«En la major part de parlars, la lateral alveolar és generalment velaritzada, això és, presenta com a articulació secundària una aproximació del dors de la llengua a la zona velar o faríngia, velarització que resulta molt marcada darrere de vocal, sobretot davant de pausa en posició final (sol, vol, mal) o davant de consonant labial i velar (alba, colgar)» (§ 2.2.3b).

Institut d’Estudis Catalans. (2018). Les consonants nasals, les laterals i les ròtiques. Gramàtica essencial de la llengua catalana. https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=480&capitol=2

Africades

[ts] ([t͡s]) Africada alveolar sorda

[dz] ([d͡z]) Africada alveolar sonora

[tʃ] ([t͡ʃ]) Africada postalveolar sorda

[dʒ] ([d͡ʒ]) Africada postalveolar sonora

tornar al principi

❯ La descripció fonètica i fonològica del català

Descripció fonètica i fonològica del català

Per a la transcripció del català mitjançant SAMPA, vegeu:

Llisterri, J. (1995). A proposal for Catalan SAMPA. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia Espanyola, Grup de Fonètica. http://liceu.uab.cat/~joaquim/language_resources/SAMPA_Catalan.html


Descripció fonètica i fonològica del català oriental central: consonants
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: