9. L’estructura semàntica

Lingüística (2006-2007)

Marta Bosch i Joaquim Llisterri


Guió

El significat lèxic

Relacions de sentit entre unitats lèxiques: hiponímia, sinonímia, polisèmia i homonímia; contrastos binaris -antonímia, complementarietat i inversió- i contrastos no binaris. Significat central i significat perifèric; extensions figuratives; metàfores i metonímies. Camps semàntics o conceptuals i camps lèxics. L’estructuració del lèxic: lèxic heretat, adquirit i creat. Lèxic, lexicó, diccionari i terminologia.

El significat i la interpretació

El significat lingüístic intrínsec i la interpretació d’enunciats. Significat del mot i significat de l’oració.

Les relacions de significat

La composicionalitat del significat. Relacions estructurals: relacions temàtiques o de predicació; relacions de modificació i de quantificació.

El contingut proposicional i les relacions de sentit entre proposicions

Contingut proposicional i relacions de sentit entre proposicions: paràfrasi, oposició, contradicció, anomalia, ambigüitat i vaguetat.

El significat en el discurs

El significat discursiu. Relacions interoracionals. La noció de coherència en la formació del text.


Bibliografia específica


Treballs especialment recomanats

ALLAN, K. (1986) Linguistic Meaning. London: Routledge & Kegan Paul. [Vol 1. Cap. 5 "The semantic interpretation of sentences: a study of Katz's semantic theory and post-Katzian semantics"]

BERRUTO, G. (1976) La semantica. Bologna: Zanichelli. Trad. cast.: La semántica. México: Nueva Imagen, 1979. [Caps. 3 "Che cos’é il significato", 4 "Termini per la semantica", 5 "Semantica della parola" i 6 "Semantica della frase"]

BLECUA, J.M. (1973) Lingüística y significación. Barcelona: Salvat (Grandes Temas, 13), 1975.


CABRÉ, T.- RIGAU, G. (1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (Manuals de llengua catalana, Biblioteca Universitària 3), 1987 2a edició. [Lexicologia: Cap. 1 "Supòsits teòrics"; Semàntica. Caps. 1 "Semàntica del mot", 2 "Semàntica de la frase" i 3 "Semàntica del discurs"]

CRUSE, A. (2000) Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press (Textbooks in Linguistics). Second Edition, 2004.

CALVO PÉREZ, J. (2005) "Los sentidos del lenguaje", in LÓPEZ, Á.- GALLARDO, B. (Eds.) Conocimiento y lenguaje. València: Universitat de València (Educació. Materials, 80). pp. 217-158.


;CHIERCHIA, G.- McCONNELL-GINET, S. (1990) Meaning and Grammar. An Introduction to Semantics. Cambridge, MA.: The MIT Press. [Cap. 1 "The empirical domain of semantics"]


ESPINAL, M.T. (1988) Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 10). [Caps. 1 "Introducció, 2 "Significat i interpretació" i 3 "Domini de la gramàtica"]

ESPINAL, M.T. (1996) "El significado", in MARTÍN VIDE, C. (Ed.) Elementos de lingüística. Barcelona: Octaedro (Octaedro Universidad, Textos) pp. 247-266.


ESPINAL, M.T. (1996) "On the contribution of lexical meaning to utterance interpretation", Links & Letters, 3: 29-38.


ESPINAL, M. T. (coord.) - MACIÀ, J.- MATEU, J.- QUER, J.- YNGLÈS, M.T. (2002) Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística).[Caps. 1.1. "Lèxic i significat", 1.4.2. "Canvi, creació i extensió de significat", 2.3. "Relacions paradigmàtiques de significat entre mots", 1.2. "Significat i informació", 4.1. "Significat: la relació entre el llenguatge i el món", 4.5. "Propietats i relacions de significat", 5.5. "Estructura semàntica i abast dels quantificadors"]


FASOLD, R.- CONNOR-LINTON, J. (2006) An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Resources: http://dx.doi.org/10.2277/0521612357[ Cap. 4 "Meaning" (Paul Portner)]


FINEGAN, E. (1989) Language: Its Structure and Use. Fort Worth: Harcourt Brace & Company. Second Edition, 1994. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1999, Third Edition.
Student website: http://www.heinle.com/cgi-wadsworth/course_ products_wp.pl?fid=M20bI&flag=instructor&product_ isbn_issn=1413030890&discipline_number= 300&template=AISE [Cap. 6 "Semantics: The Study of Meaning in Words en Senteces"]


FINEGAN, E.- BESNIER, N. (1989) Language. Its Structure and Use. New York: Harcourt Brace Jovanovich. [Cap. 6 "Semantics: Word Meaning and Sentence Meaning"]


FROMKIN, V.- RODMAN, R. (1974) An Introduction to Language. New York: Holt, Rinehart & Winston. Second Edition, 1978; Fourth Edition, 1988; Fifth Edition, 1993. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1998, Sixth Edition. [Cap 4: Semantics: The Meanings of Language - Phrase and sentence meaning. Discourse meaning"]


FROMKIN, V.- RODMAN, R.- HYAMS, N. (2003) An Introduction to Language. 7th Edition. Boston: Heinle. [Cap. 5 "The Meanings of Language"]

HURFORD, J.R.- HEASLEY, B. (1983) Semantics. A Course book. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de E. de Miguel e I. López Fraguas: Curso de semántica. Madrid: Visor (Lingüística y conocimiento, 1), 1988. [Caps. 2 "From reference...", 3 "... to sense" i 5 "Word meaning"]

KEMPSON, R. (1977) Semantic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. Trad. cast.de R. Cerdà: Teoría semántica. Barcelona: Teide, 1982. [Caps. 3 "Meaning and truth", 7 "Sentence meaning" i 8 "Ambiguity and vagueness"]

LEECH, G. (1974) Semantics. Harmondsworth: Penguin Books (Pelican). 1981 2nd edition. Trad. cast de J.L. Tato.: Semántica. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad, 197), 1977, 2a edición ampliada, 1985. [Caps. 2 "Siete tipos de significado" i 8 "La estructura semántica de las oraciones"]

LYONS, J. (1968) Introduction to Theoretical Linguistics. London: Cambridge University Press. Trad. cast. de R. Cerdà: Introducción en la lingüística teórica. Barcelona: Teide, 1971; 1973 2a edición corregida; 1975 3a edición; 1979 5a edición; 1981 6a edición; 1985 7a edición. Trad. franc. de F. Dubois-Charlier et D. Robinson: Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. Paris: Larousse, 1970. Trad. ital. de E. Mannucci e L. Antinucci: Introduzione alla linguistica teorica. Bari: Laterza, 1975. [Cap. 10 "La estructura semántica"]

LYONS, J. (1977) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 2 vols. Trad. cast de R. Cerdà.: Semántica. Barcelona: Teide, 1980, 1988 2a edición. [Caps, 7 "Referencia, sentido y denotación", 8 "Semántica estructural I: campos semánticos", 9 "Semántica estructural II: relaciones de sentido"10, 11 i 12 "Semantics and grammar I, II, III", 13 "El léxico" i 17 "Modality"]

LYONS, J. (1981) Language, Meaning and Context. London: Fontana / William Colins & Sons Ltd.. Trad. cast. de S. Alcoba: Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós (Paidós Comunicación, 6), 1983, 1991. [Caps. 2 "Operando con las palabras, Las palabras como unidades dotadas de significado", 3 "Tratamiento de las definiciones. La dificultad de definir las palabras" i 4 "Redes de palabras. La formalización de la estructura léxica"]

LYONS, J. (1995) Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de S. Alcoba: Semántica lingüística. Una introducción. Barcelona: Paidós (Paidós Comunicación, 97), 1997.

MILLER, G. A. (1978). "Semantic relations among words", in M. HALLE - J. BRESNAN - G. A. MILLER (Eds.) Linguistic Theory and Psychological Reality. Cambridge, MA.: The MIT Press, pp. 60-118.

NIDA, E.A. (1975) Exploring Semantic Structures. Munich: Fink Verlag. [Cap. 3 "The semantic relations between related sets of meaning"]


O'GRADY, W.- ARCHIBALD, J.- ARONOFF, M.- REES-MILLER, J. (2001) Contemporary Linguistics. An Introduction. Boston: Bedford / St Martin's. Fourth Edition.
Student site: http://bcs.bedfordstmartins.com/linguistics6e/ [Cap. 7 "Semantics: the analysis of meaning"]

PALMER, F.R. (1976) Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1981 2nd Edition. Trad. cast.: La semántica. México: Siglo XXI, 1978. [Cap. 6 "Semantics and grammar"]


RADFORD, A.- ATKINSON, M.- BRITAIN, M.- CLAHSEN, H.- SPENCER, A. (1999) Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Trad. cast. de N. Bel Rafecas: Introducción a la lingüística. Madrid: Cambridge University Press (Lingüística), 2000. [Caps. 12 "El significado de las palabras" i 13 "Procesamiento léxico y léxico mental"]


RIGAU,G. (1981) Gramàtica del discurs. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma (Sèrie Lingüística), 1988 2a edició. [Cap. 2 " 'Nihil est in lingua quod non prius fuerit in oratione' ?"]

ROJO, G. (1983) Aspectos básicos de sintaxis funcional. Málaga: Librería Ágora. [Cap. 4 "Estratos sintáctico, semántico e informativo"]


Bibliografia complementària

BACH, E. (1989) Informal Lectures in Formal Semantics. Albany, N.Y: SUNY Press. Trad. cast. de N. Bel: Lecciones básicas de semántica formal. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona - CELC, Ediciones del Borne (Biblioteca Universitaria, 7), 1997.

BAYLON, C.- FABRE, P. (1978) La sémantique. Avec des travaux pratiques et leurs corrigés. Paris: Nathan. Trad. cast. de M.T. Valbuena: La semántica. Barcelona: Paidós (Comunicación, 59), 1994.

CABRÉ, M.T. (1992) La terminologia: les teories, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries. Trad. cast. de C. Tebé: La terminología: teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida / Empúries, 1993. Trad. angl. de J. A. DeCesaris: Terminology. Theory, Methods and Applications. Amsterdam: John Benjamins (Terminology and Lexicography Research and Practice, 1), 1999.

CALVO PÉREZ, J. (1990) "Semántica", in LÓPEZ, A. et alii. Lingüística general y aplicada. València: Universitat de València (Educació. Materials, 3) pp. 203-242.

CERDÀ, R. (1983) "Semántica", in LÓPEZ MORALES, H. (Ed.) Introducción a la lingüística actual. Madrid: Playor. pp. 35-55.

DE MAURO, T. (1965) Introduzione alla semantica. Bari: Laterza, 1975 3a edizione. Trad. franc. de L.-J. Calvet: Une introduction à la sémantique. Paris: Payot (Études et Documents Payot), 1969.

ESCANDELL VIDAL, M. V. (2004) Fundamentos de semántica composicional. Barcelona: Ariel (Ariel Lingüística).

GUIRAUD, P. (1955) La sémantique. Paris: Presses Universitaires de France (Que sais-je?, 655), 1972 7ème édition, 1985 8ème édition. Trad. cast. de J. A Hasler: La semántica. México: Fondo de Cultura Económica (Breviarios, 153), 1960, 1971.

GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, S. (1989) Introducción a la semántica funcional. Madrid: Síntesis (Lingüística, Textos de Apoyo 20).

HOFMANN, T. R. (1993) Realms of Meaning. An Introduction to Semantics. London: Longman (Learning about Language).

LIGHTFOOT, D. (1983) The Language Lottery. Towards a Biology of Grammars. Cambridge: The MIT Press. [cap. 6 "Meaning"]

LOEBNER, S. (2002) Understanding Semantics. Oxford: Oxford University Press - London: Arnold (Understanding Language Series).

MORALES LÓPEZ, E. (2000) "Semántica", in RAMALLO, F.- REI-DOVAL, G.- RODRÍGUEZ YÁÑEZ, X.P. (Eds.) Manual de Ciencias da Linguaxe. Vigo: Edicións Xerais de Galicia (Universitaria, Manuais, 4). pp. 513-542.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1976) Semántica. Unidad Didáctica 3. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

SAEED, J. I. (1997) Semantics. Oxford: Blackwell (Introducing Linguistics, 2). 2nd edition, 2003.

TRUJILLO, R. (1983) "La semántica", in ABAD, F.- GARCÍA BERRIO, A. (Eds.) Introducción a la lingüística. Madrid: Alhambra. pp. 185-215.


Lingüística (2006-2007)
Guió i bibliografia del tema 9: L’estructura semàntica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: 15 September 2007