La variació en els grups socials


La variació lingüística


La noció de sociolecte

Dialectes socials o sociolectes:

tornar al principi

Variació condicionada per l’origen ètnic

AVE, AAVE (African-American Vernacular English).

AAE (African-American English).

Ebonics: ebony ‘negre’ + phonics ‘sons’.

Teories diverses sobre l’origen:

The coffee cold — The coffe’s cold
Do they be playing all day? — Do they play all day?
Is it a Miss Jones in this office? — Is there a Miss Jones in the office?
He don’t never go nowhere — He never goes anywhere

Finegan, E. (1994). Language: Its structure and use (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace & Company.

Rickford, J. R. (s.d.). What is Ebonics? (African American Vernacular English). Washington, DC: Linguistic Society of America. Consultat a https://www.linguisticsociety.org/sites/default/files/Ebonics.pdf

tornar al principi

Variació condicionada per l’estatus socioeconòmic

Labov, W. (1972). The social stratification of (r) in New York City department stores. A Sociolinguistic patterns. (p. 43–69). Oxford: Basil Blackwell.

Labov, W. (1983). La estratificación social de (r) en los grandes almacenes de Nueva York (J. M. Marinas, Trad.). A Modelos sociolingüísticos (p. 75–104). Madrid: Cátedra. (Obra original publicada el 1972)

Labov, W. (1997). The social stratification of (r) in New York City department stores. A N. Coupland, i A. Jaworski (Eds.), Sociolinguistics: A reader. (p. 168–178). New York: Palgrave Macmillan. (Obra original publicada el 1972)

Labov, W. (2006). The social stratification of English in New York City (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

(Font de la imatge: William Labov. (s.d.). Consultat a https://www.ling.upenn.edu/~wlabov/)
«MG: I’d like to begin by asking about a familiar linguistic variable. Do you pronounce your last name [ləbov] or [ləbɑv]?
WL: [ləbov]»

Gordon, M. J. (2006). Interview with William Labov. Journal of English Linguistics, 34(4), 332–351. https://doi.org/10.1177/0075424206294308

Estudi de l’estratificació social de la pronunciació de /r/ final postvocàlica a la ciutat de Nova York.

«We begin with the general hypothesis suggested by exploratory interviews: if any two subgroups of New York City speakers are ranked in a scale of social stratification, then they will be ranked in the same order by their differential use of (r)» (p. 44).

Labov, W. (1972). The social stratification of (r) in New York City department stores. A Sociolinguistic patterns. (p. 43–69). Oxford: Basil Blackwell.
(Font de la imatge: William Labov. (s.d.). Consultat a https://www.ling.upenn.edu/~wlabov/)

Pregunta per a obtenir dues versions d’una paraula amb /r/ (fourth /fɔrθ/ i floor /flɔr/) en dos estils de parla:

Entrevistador (Client): Excuse-me, where are the women’s shoes?
Empleat: Fourth floor [estil informal (casual)]
Entrevistador (Client): Excuse me?
Empleat: Fourth floor [estil enfàtic]

Tres grans magatzems de Manhattan:

Sacks Fifth Avenue: classe alta
Macy’s: classe mitjana
S. Klein: classe treballadora

Resultats globals de Labov, 1966

Resultats globals.

Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.
Finegan, E. (1994). Language: Its structure and use (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace & Company.

Resultats per a les venedores blanques de Labov, 1966

Resultats per a les venedores blanques.

Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.
Finegan, E. (1994). Language: Its structure and use (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace & Company.

Resultats per tipus d’empleat de Labov 1966

Resultats per tipus d’empleat.

Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.
Finegan, E. (1994). Language: Its structure and use (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace & Company.

Aleluyas Labovianas

Janaan, O. (2011). Aleluyas labovianas. Consultat a http://omarjanaanworstof.tumblr.com/post/50176346485/esta-historietuelaaleluya-necesita-de-referencias

Universitat Pompeu Fabra - Barcelona. (2012, 12 de juliol). Discurs d’acceptació de William Labov en la seva investidura com a doctor honoris causa [Document en vídeo]. Consultat a https://www.youtube.com/watch?v=olmkOAOIVjM

Ugueto M. M. (2016). La variación de /ɾ/ en posición final de palabra en Caracas: un estudio sociofonético. Lingüística y Literatura, 37(70), 15–46. https://doi.org/10.17533/udea.lyl.n70a01

(Font de la imatge: Marluis Melissa Ugheto Colina [Perfil a Academia.edu]. (s.d.). Consultat l’1 de desembre de 2018, a https://usal.academia.edu/MarluisMelissaUguetoColina)

Tres realitzacions de /ɾ/ en posició final de paraula a Caracas:

Ròtica simple alveolar: [ɾ] (po[ɾ] lo menos)
Aproximant alveolar: [ɹ] (po[ɹ] lo menos)
Elisió (po lo menos)

Tres graus d’instrucció:

Grau 1: persones analfabetes o amb 5 anys d’escolarització
Grau 2: persones amb 10-12 anys d’escolarització
Grau 3: persones amb 15 anys d’escolarització o universitaris

Variación de /ɾ/ en posición final de palabra en Caracas

Distribució de /ɾ/ segons el grau d’instrucció.

Ugueto M. M. (2016). La variación de /ɾ/ en posición final de palabra en Caracas: un estudio sociofonética. Lingüística y Literatura, 37(70), 15–46. https://doi.org/10.17533/udea.lyl.n70a01

tornar al principi

Variació condicionada pel gènere o per l’orientació sexual

Llengües que codifiquen gramaticalment el gènere de l’emissor.

En koasati existeixen formes verbals diferents en funció del gènere de l’emissor.

Formes verbals en funció del gènere de l’emissor en koasati

Finegan, E. (1994). Language: Its structure and use (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace & Company.

Diferent comportament respecte a una variable lingüística en funció del gènere.

Elisió de lateral en funció del gènere a Montreal

Finegan, E. (1994). Language: Its structure and use (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace & Company.

García Mouton, P. (2000). Cómo hablan las mujeres (2.a ed.). Madrid: Arco/Libros.

(Font de la imatge: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. (s.d.). Pilar García Mouton. Consultat a http://illa.csic.es/es/personal/pilar.garciamouton)

Pronúncia, en general, més normativa, amb més tendència a les formes percebudes com a formes de prestigi i amb menys tendència a la conservació de sons.

Diferències en l’especialització del lèxic.

Presència d’elements intensificadors, vocatius i exclamacions: expressivitat.

Estratègies conversacionals orientades a la solidaritat, la cooperació, la negociació i la cortesia.

Interrupció dels torns de parla per completar el discurs de l’altre.

Actes de parla indirectes.

Yo de esto no sé mucho, pero a mí me parece que podría ser que...
Vendrás conmigo ¿verdad?
¿No te parece que puede estar bien esta película?
Léxico agostí de Forges

García Mouton, P. (2000). Cómo hablan las mujeres (2.a ed.). Madrid: Arco/Libros. (Obra original publicada el 1999)

Noonan, K. (2013, 26 d’abril). Up talking with Connie Chung 1994 [Arxiu de vídeo]. Consultat a https://www.youtube.com/watch?v=z756L_CkakU

Stuff Mom Never Told You - HoxStuffWorks. (2014, 18 de juny). Why do girls have creaky voices? [Arxiu de vídeo]. Consultat a https://www.youtube.com/watch?v=w7BBNEwyOjw

Introducció a la llengua general de termes procedents de la comunitat homosexual.

Termes procedents de la comunitat homosexual incorporats a l’anglès general

O’Grady, W., Dobrovolsky, M. i Aronoff, M. (1997). Contemporary linguistics. An introduction (3rd ed.). Boston, MA: Bedford / St Martin’s.

La variació de gènere

tornar al principi

La variació lingüística


La variació en els grups socials
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: