La variació geogràfica


La variació geogràfica


La dialectologia i la geografia lingüística

La dialectologia

Extensió dels fenòmens lingüístics en una zona geogràfica.

Origen dels trets diferenciadors entre variants geogràfiques.

Dialectalització o fragmentació geogràfica d’una llengua.

Estandardització d’una variant geogràfica.

La geografia lingüística o geolingüística

Estudi del canvi i de la distribució de les formes lingüístiques en l’espai geogràfic.

tornar al principi

Els atles lingüístics

Atles lingüístics

Atles regionals

ALeCMan, Atlas Lingüístico (y Etnográfico) de Castilla - La Mancha

Coordinat per Francisco Moreno Fernández (Universidad de Alcalá) i Pilar García Mouton (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

García Mouton, P. i Moreno Fernández, F. (2003). Atlas Lingüístico (y Etnográfico) de Castilla - La Mancha. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. Consultat a http://www.linguas.net/alecman/

Atles nacionals

ALPI, Atlas Lingüístico de la Península Ibérica

Dirigit inicialment per Tomás Navarro Tomás en el Centro de Estudios Históricos de la Junta para la Ampliación de Estudios.

Coordinats per Manuel Alvar (1923-2001).

Primer volum publicat el 1961.

García Mouton, P. (coord.), Fernández-Ordóñez, I., Heap, D., Perea, M.-P., Saramago, J. i Sousa, X. (2016). ALPI-CSIC [www.alpi.csic.es], edición digital de Navarro Tomás, Tomás (dir.), Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consultat a http://alpi.csic.es

ALEC, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia

Primer atles lingüístic i etnogràfic nacional publicat a Hispanoamèrica.

Dirigit per Luis Flórez (1916-1985) a l’Instituto Caro y Cuervo.

Enquestes a 2.234 informants realitzades entre el 1958 i el 1978 a 262 localitats.

Redactat entre el 1979 i el 1981 i publicat en 6 volums entre el 1982 i el 1983.

ALEC Interactivo (Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia). (2011). Portal de lenguas de Colombia. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Consultat a http://alec.caroycuervo.gov.co

Atles d’una família lingüística

ALiR, Atlas Linguistique Roman

Contini, M. (2010). ALIR, Atlas Linguistique Roman. Grenoble: Centre de Dialectologie de Grenoble, Unversité Stendhal. Consultat a http://dialecto.u-grenoble3.fr/ALIR/alir.htm

Macroatles

ALE, Atlas Linguarum Europae

Saramandu, N. (2016). ALE, Atlas Linguarum Europae. Bucharest: Institute of Linguistics, Romanian Academy. Consultat a http://www.lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=107

Elaboració d’un atles lingüístic

Delimitació de la zona estudiada.

Determinació dels punts d’enquesta.

Definició dels criteris de selecció dels informants.

Definició dels materials lingüístics.

Preparació d’un qüestionari per a obtenir els materials lingüístics.

Els parlants patrimonials

Els investigadors es posen en contacte amb l’administració de cada localitat per a escollir un parlant representatiu.

L’informant (parlant patrimonial) ha de tenir característiques similars en totes les localitats.

Els questionaris

INFORMADOR
Nombre y apellido
Naturaleza
Edad
Profesión
¿Sabe leer?
Naturaleza del padre
Naturaleza de la madre
Residencias y viajes
Fecha de la investigación
Investigador
Transcripción del nombre del lugar
Nombre dialectal de los habitantes
Nombre del habla local

Heap, D. (2003). Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. London, Ontario: Laboratoire de Linguistique théorique et appliquée, University of Western Ontario.

L’entrevista

“Si quieres registrar la palabra cabeza, tienes que preguntar algo como ¿si me tomo una aspirina es porque me duele la...? o para la palabra piel, ¿por encima de la carne tenemos la...?”

García Mouton, P. (1994). Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco/Libros.
Transcripció de les respostes al qüestionari de l’ALPI - Barcelona

Transcripció de les respostes al qüestionari (ALPI, província de Barcelona)

Heap, D. (2003). Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. ALPI searchable database. London, Ontario: Laboratoire de Linguistique théorique et appliquée, University of Western Ontario.

Els mapes

Distribució d’alguns trets del balear

Veny, J. (2002). Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia) (13a ed. revisada i augmentada). Palma de Mallorca: Editorial Moll. (Obra original publicada el 1978)

Paraula zagal a l’Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía

García Mouton, P. (1990). El estudio del léxico en los mapas lingüísticos. A F. Moreno Fernández (Ed.), Estudios sobre variación lingüística. (p. 27-75). Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá de Henares.

Les isoglosses

Isoglossa: línia que en un atles lingüístic assenyala el límit entre la presència i l’absència d’un fenomen lingüístic determinat.

Els feixos d’isoglosses poden servir per separar llengües o dialectes.

Isoglosses septentrionals del valencià

Veny, J. (2002). Els parlars catalans (Síntesi de dialectologia) (13a ed. revisada i augmentada). Palma de Mallorca: Editorial Moll. (Obra original publicada el 1978)

tornar al principi

La dialectologia i altres disciplines lingüístiques

Sociolingüística

Contribució a l’estudi de les diferències condicionades per l’edat o per l’estrat social.

Establiment d’una metodologia de l’enquesta.

Morfologia i sintaxi

Estudi de la distribució geogràfica de fenòmens morfològics o sintàctics.

Història de la llengua

Contribució a l’estudi de la fragmentació lingüística.

tornar al principi

La variació geogràfica


La variació geogràfica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Last updated: