Categories i funcions


Sintaxi


Categories

Categories lèxiques

Parts de l’oració (parts of speech) o classes de paraules en la gramàtica tradicional.

«There are eight parts of the sentence: noun, verb, participle, article, pronoun, preposition, adverb, conjunction.» (p. 176).

Kemp, A. (1987). The Tekhnē Grammatikē of Dionysius Thrax. Translated into English. A D. J. Taylor (Ed.), The history of linguistics in the classical period (p. 169–190). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/sihols.46.10kem
article, nom, adjectiu, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció i interjecció

Categories gramaticals

Definides nocionalment en la gramàtica tradicional.

Categories nominals.

nombre, gènere, cas

Categories verbals.

nombre, persona, temps, mode, aspecte, veu

Categories sintàctiques

Els constituents sintàctics (constituents immediats, sintagmes) es poden classificar en categories segons la seva distribució.

La categoria d’un sintagma ve donada per la categoria del seu nucli.

SN: La música clásica
SV: Habla ruso
SAdj: Muy afectado por la noticia
SPrep: Más hacia el centro
SAdv: Tan cerca de la gente
tornar al principi

Funcions sintàctiques

Permeten expressar les relacions entre els constituents d’una oració.

Definides en termes nocionals en la gramàtica tradicional.

subjecte, objecte directe, objecte indirecte, complement circumstancial

No són una propietat intrínseca de les categories lèxiques.

Subjecte: ha arribat el nen
Objecte directe: ha vist el nen
Objecte indirecte: ha donat un llibre al nen
Complement de nom: És la mare del nen

Poden definir-se en termes formals partint de les relacions jeràrquiques entre els constituents.

Funcions sintàctiques: subjecte i objecte
Subjecte: SN directament dominat per O
Objecte directe: SN directament dominat per SV
tornar al principi

Categories i funcions

  Categories Funcions
  Categoria lèxica Categoria gramatical Categoria sintàctica Funció sintàctica
gata Nom Femení
Singular
Sintagma nominal Subjecte
beu Verb Tercera persona
Singular
Present
Indicatiu
Sintagma verbal Predicat
llet Nom Femení
Singular
Sintagma nominal Objecte directe
tornar al principi

Nucli i complements

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). M. Lluïsa Hernanz. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/m-lluisa-hernanz/)
(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Josep M. Brucart. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/josep-m-brucart/)

En un sintagma o constituent hi ha una paraula que determina totes les seves característiques.

Nucli del sintagma o del constituent.

Muy fácil de hacer
Algún cesto de mimbre
Poco rápidamente para él
Ha visto a Juan

Els nuclis porten complements: sintagmes que modifiquen directament el nucli de la construcció.

L’aparició i forma dels complements ve determinada pel nucli.

Fácil de hacer
Cesto de mimbre
Ver a Juan

El complement especifica un subtipus d’entitats denotades pel nucli.

El complement restringeix semànticament el nucli.

Cesto de mimbre

El nucli pot exigir una posició sintàctica subcategoritzada, que és el complement.

He visto a Juan: el verb exigeix un complement amb la preposició «a» quan és un nom propi

Cesto de mimbre: no accepta complements amb les preposicions «con» o «sobre»

El nucli controla les propietats morfològiques de tot el sintagma.

tornar al principi

Complements i adjunts

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). M. Lluïsa Hernanz. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/m-lluisa-hernanz/)
(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Josep M. Brucart. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/josep-m-brucart/)

Els nuclis poden portar modificadors o adjunts: sintagmes que aporten informació addicional sobre l’entitat denotada pel nucli.

Adjunts: sempre són opcionals.

Llegeixo un llibre
Llegeixo un llibre a les vuit del vespre

Complements: poden ser opcionals o obligatoris.

La Maria està malalta
*La Maria està

Un cistell
Un cistell de mimbre

Els adjunts dels verbs d’acció són compatibles amb «fer-ho» / «hacerlo».

El Pere va prendre un cafè a casa i la Laura ho va fer al bar

Els complements dels verbs d’acció no són compatibles amb «fer-ho» / «hacerlo».

*En Pere va prendre un cafè a casa i la Laura ho va fer un te al bar
tornar al principi

Estructura argumental

Hernanz, M. L. i Brucart, J. M. (1987). La sintaxis I. Principios teóricos. La oración simple. Barcelona: Crítica.

(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). M. Lluïsa Hernanz. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/m-lluisa-hernanz/)
(Font de la imatge: Universitat Autònoma de Barcelona, Centre de Lingüística Teòrica. (s.d.). Josep M. Brucart. Consultat a http://filcat.uab.cat/clt/josep-m-brucart/)

València

Propietat lèxica dels nuclis.

Indica el nombre d’elements (arguments) amb els quals s’ha de combinar el nucli per obtenir un constituent ben format.

Estructura argumental

Ploure - valència/arguments 0
Plou

Tossir (1. Tossidor) - valència/arguments 1
En Marc tus

Abraçar (1. Abraçador, 2. Abraçat) - valència/arguments 2
En Marc abraça l’Ester

Donar (1. Donador, 2. Cosa donada, 3. Receptor) - valència/arguments 3
En Marc va donar una rosa a l’Ester

Vendre (1. Venedor, 2. Cosa venuda, 3. Comprador, 4. Preu) - valència/arguments 4
En Marc va vendre un cotxe a l’Ester per mil euros

Restriccions de subcategorització

Limitacions sintàctiques imposades pels nuclis.

Indica el tipus de sintagma que s’ha d’utilitzar per expressar un argument.

Anar
La Mar va a Barcelona
*La Mar va de Barcelona

Venir
La Mar ve de Barcelona
La Mar ve a Barcelona

Estructura argumental del nucli:

tornar al principi

Sintaxi


Categories i funcions
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona

Darrera actualització: