Exercicis: Fonètica


Indiqueu en la taula que ve a continuació el nom de cadascuna de les parts de l’aparell fonador numerades en la figura.

aparell fonatori
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6                        
7                        
8                        
9                        


Descriviu les consonants del mot "esclavatge" [eskle'badze] utilitzant la taula que ve a continuació:

 sord o sonorlloc d’articulaciócentral o lateralmode d’articulació
s    
k    
l    
b    
dz    


Indiqueu en la taula que ve a continuació quin és el lloc i el mode d’articulació de cadascuna de les consonants representades en les figures (a) - (h).

a b

c d

e f

g h

 lloc d’articulaciómode d’articulació
(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(e)  
(f)  
(g)  
(h)  


Creieu que és possible fer una transcripció fonètica utilitzant l’Alfabet Fonètic Internacional - o qualsevol altre alfabet fonètic - d’una llengua que us sigui completament desconeguda? Argumenteu la resposta.


Escriviu els símbols - o la combinació de símbols i diacrítics - de l’Alfabet Fonètic Internacional que s’utilitzen per a representar els sons següents:

DescripcióSímbol
Consonant fricativa alveolar sonora     
Consonant fricativa palatal sonora     
Consonant nasal velar     
Consonant lateral palatal     
Vocal posterior mig-oberta labialitzada     
Vocal anterior tancada labialitzada     
Consonant oclusiva alveolar sorda aspirada     
Vocal anterior mig-oberta no labialitzada nasalitzada     


Observeu la transliteració del cognom d’un famós compositor rus en diverses llengües i extreieu-ne alguna conclusió sobre les relacions entre sons i grafies i sobre el paper dels alfabets fonètics:


Exercicis preparats per Maria Teresa Espinal i Joaquim Llisterri. Alguns han estat extrets o adaptats de:

Garrido, J. M., Machuca, M. J. i de la Mota, C. (2000). Prácticas de fonética. Lengua española I (Edición revisada). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. (Obra original publicada el 1998)

Ladefoged, P. (1993). A course in phonetics (3rd ed.). Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich. (Obra original publicada el 1975)

Moreno Cabrera, J. C. (1994). Curso universitario de lingüística general. Tomo II: Semántica, pragmática, morfología y fonología. Madrid: Síntesis.

Altres exercicis

Podeu consultar l’ús dels símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional a
http://www.arts.gla.ac.uk/IPA/fullchart.html


Exercicis: Fonètica
Joaquim Llisterri, Departament de Filologia Espanyola, Universitat Autònoma de Barcelona
http://liceu.uab.cat/~joaquim/general_linguistics/gen_ling/exercicis/Exerc_fonet_LingTrad.html
Darrera actualització: 1/11/15 12:17